Oddělení hygieny půdy a odpadů

Nabízené služby

3001 Posouzení technické normy
3002 Posouzení technické dokumentace nebo odborného písemného podkladu na známou chemickou látku, výrobek či technologii, zpracování písemného výsledku expertizy, posouzení etikety a příbalového letáku
3003 Posouzení nové jednoduché technologie nebo výrobku, zpracování písemného výsledku expertizy
3004 Posouzení zdravotního rizika u nového výrobku nebo technologie a posouzení etikety, provozního řádu apod., zpracování písemného výsledku expertizy
3005 Posouzení zdravotního rizika u neznámého problému s nutností použití databáze, popř. s provedením literární rešerše, přípravy návodu laboratorního vyšetření, provozního řádu, monitoringu apod., zpracování písemného výsledku expertizy
3006 Posouzení písemných podkladů složitých technologií nebo problému z hlediska zdravotního rizika s nutností pracného vyhledávání v databázi, zpracování literární rešerše a podkladů pro návrh provozního řádu, monitoringu apod., zpracování písemného výsledku expertizy
3007 Současné posouzení několika neznámých kontroverzních nebo zvláště složitých problémů z hlediska zdravotního rizika s nutností opakovaného doplňování podkladů s použitím databáze, literární rešerše, vypracování podkladů pro měření, provoz apod., zpracování písemného výsledku expertizy
3501 Detekce anaerobních bakterií (MBN)
3502 Stanovení celkových počtů plísní a kvasinek v kalech, odpadech a vzorků půdy hracích ploch
3503 Úprava vzorku před stanovením
3504 Odběr 1 vzorku
3505 Stanovení počtu vajíček geohelmintů v písku a půdě
3506 Detekce Pseudomonas aeruginoza (MBN)
3507 Stanovení termotolerantních koliformních bakterií (MBN)
3508 Stanovení termotolerantních koliformních bakterií (MBN)
3509 Předúprava pro stanovení (MBN)
3510 Stanovení plísní a kvasinek v odpadech (MBN)
3511 Stanovení celkových počtů mikroorganismů v odpadech (MBN)
3512 Stanovení klostridií v kalech, odpadech a vzorcích půdy hracích ploch
3513 Stanovení celkového počtu mikroorganismů v ovzduší
3514 Stanovení pathogenních plísní v ovzduší
3515 Stanovení celkových počtů plísní ve vzduchu
3516 Stanovení actinomycet ve vzduchu
3517 Stanovení sušiny v kalech, odpadech a písku
3518 Vyhodnocení protokolu o zkoušce
3519 Stanovení salmonel v kalech, odpadech a písku
3520 Stanovení enterokoků v kalech, odpadech a písku
3521 Základní ředění pro stanovení mikrobiol. indikátorů v kalech, odpadech a písku
3522 Stanovení termotolerantních koliformních bakterií v kalech, odpadech a písku
3523 Úprava vzorku
3524 Stanovení vodného výluhu
3525 Stanovení vodného výluhu – metodika MŽP
3526 Testy ekotoxicity – nový vzorek
3527 Testy ekotoxicity – kontrolní vzorek
3528 Stanovení vodného výluhu zemin, kalů a odpadů
3529 Stanovení vodivosti ve vodných výluzích
3530 Stanovení pH ve vodných roztocích
3531 Stanovení rtuti v pevných vzorcích anorgan. a organických původu a ve výluzích půd, kalů a odpadů na AMA 254
3532 Stanovení kovu plamenovou AAS ve vodných výluzích
3533 Stanovení kovu bez plamenovou AAS ve vodných výluzích

 

Požadavky a podklady potřebné pro provedení laboratorních testů a vypracování posudku zdravotní nezávadnosti vybraných stavebních výrobků /podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka
 • obchodní název výrobku včetně typového označení
 • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • u domácích výrobků podnikovou normu nebo její obdobu – musí obsahovat:
  • přesné chemické složení výrobku /recepturu/ včetně přísad, pigmentů apod.
  • účel a místo /lokalitu/ použití výrobku
  • průběžnou kontrolu výrobku
 • u zahraničních výrobků tzv. bezpečnostní list s uvedením fyzikálních, chemických a toxikologických údajů
 • vzorek výrobku
  • u sypkých materiálů – 3 kg
  • u pevných materiálů – zkušební tělesa s celkovým povrchem cca 4000 cm2
  • hydroizolační pásy – 10 ks čtverců 10x10cm
 • odběrový protokol vzorku výrobku /protokol o zhotovení zkušebních vzorků výrobku/
 • písemná objednávka na kooperující analytickou laboratoř /informace při zadávání expertizy/

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Maltoviny, barvy a laky, tmely apod.

Požadavky a podklady potřebné pro vypracování posudku zdravotní nezávadnosti vybraných stavebních výrobků /podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka obsahující:
  • obchodní název výrobku včetně typového označení
  • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • podniková norma nebo její obdoba, která musí obsahovat:
  • chemické složení výrobku včetně přísad, pigmentů, biocidních látek apod.
  • účel použití výrobku
 • bezpečnostní list, pokud není vypracován pak souhrn věrohodných informací o fyzikálních, chemických a toxikologických vlastnostech výrobku nebo jeho složek
 • vzorek výrobku – cca 1 kg
 • odběrový protokol vzorku výrobku

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Půda

Požadavky a podklady potřebné pro stanovení vybraných charakteristik v půdě a/nebo v půdním výluhu a vypracování posudku zdravotní nezávadnosti půdy:

 • písemná objednávka obsahující:
  • jméno a sídlo zadavatele, jeho přesnou adresu, bankovní spojení
  • požadovaná stanovení (vybrané analyty, typ výluhu, pH apod.)
 • vzorek půdy (pokud je odebírán zadavatelem) – cca 3,0 kg v plastovém, nezkontaminovaném obalu
 • odběrový protokol o odběru vzorku půdy (pokud byl odebírán zadavatelem) obsahující:
  • číslo protokolu
  • popis místa odběru
  • počasí při odběru
  • údaj, zda-li je daný vzorek směsný nebo jednotlivý
  • další údaje, které by blíže charakterizovaly podmínky při odběru, případně charakterizovaly vzorek samotný (cizorodý materiál apod.)

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty

Požadavky a podklady potřebné pro vypracování posudku zdravotní nezávadnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů podle zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) v posledním znění a podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka obsahující:
  • obchodní název hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu včetně typového označení
  • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • podniková normu nebo její obdoba, která musí obsahovat:
  • chemické složení hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu včetně přísad
  • účel použití hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu
 • bezpečnostní list – pokud není pro hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek a substrát vypracován, pak souhrn informací o fyzikálních, chemických a toxikologických vlastnostech jednotlivých součástí hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu případně hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu samotného
 • vzorek výrobku – u sypkých hnojiv – 0,5 kg u kapalných hnojiv – 0,5 l
 • odběrový protokol o odběru vzorku hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu (pokud byl odebírán z většího celku).
 • v případě, že se jedná o výrobek, který obsahuje materiály podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě v posledním platném znění, je třeba písemné vyjádření Krajské veterinární správy o zdravotní nezávadnosti materiálu.

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.