Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Seznam čísel AHEM od roku 1971

Seznam vydaných čísel

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Plné texty

1985 (příloha č. 1)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023

Vybraná čísla v ročníku jsou dostupná pouze na základě přiděleného přístupového hesla
po provedení jejich úhrady (viz Ceník AHEM).
Placená čísla jsou označena hvězdičkou.

 

1971

Řádná čísla: 1-5
Přílohy:

1/71 Příprava zdravotnictví na provádění účinných opatření při výskytu cholery. Květen 1971.
2/71 Návrh metod pro stanovení škodlivin v pracovním ovzduší (podkladový materiál pro další standardizaci). Červen 1971
3/71 Nemoci z povolání a průmyslové otravy hlášené v ČSSR v r. 1970. Červen 1971.
4/71 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy v českých krajích za rok 1970 (27. mikrobiologická zpráva NRL pro mykobakteria). Červenec 1971.
5/71 Pracoviště v oboru dozimetrie ionizujícího záření v ČSSR (základní informace o dozimetrickém vybavení a zaměření).Červenec 1971.
6/71 Referáty přednesené na konzultačních dnech v oboru radiační hygieny konaných na Donovalech v říjnu 1970. Červenec1971
7/71 Výsledky programu epidemiologické bdělosti v oblasti výskytu jednotlivých typů salmonel zpracované NRL pro typizaci salmonel. Září 1971
8/71 Návrh metod pro stanovení škodlivin v pracovním ovzduší (podkladový materiál pro další standardizaci – pokračování). Říjen 1971
9/71 7. ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Velké Karlovice 2.-4. června 1971. Říjen 1971
10/71 Sympozium o extrachromozomálních faktorech ve Smolenicích v říjnu 1970. Prosinec 1971
11/71 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy na Slovensku za rok 1970 (dodatky k 27. mikrobiologické zprávě NRL pro mykobakteria). Prosinec 1971
12/71 BCG zprávy č. 13. Leden 1972
13/71 Referáty z 10. sympozia o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (26. a 27.5.1971 v Ostravici). Únor 1972

zpět

 

1972

Řádná čísla: 1-5
Přílohy:

1/72 Surveillance alimentárních a střevních nákaz. Květen 1972
2/72 Zpráva o činnosti Referenčného laboratória pre prenosnú multirezistenciu pri Výskumnom ústave hygieny v Bratislave za rok 1971. Červen 1972
3/72 Referáty přednesené na konzultačních dnech z oboru radiační hygieny konaných v Horních Mísečkách v září – říjnu 1971. Červen 1972
4/72 Metodický pokyn k plnění hlavního úkolu hygienické služby pro rok 1972 a 1973 „Nemocnost dětí v mateřských školách“. Červenec 1972
5/72 Imunologické přehledy 1971. Červenec 1972
6/72 Referáty přednesené na konzultačním dnu „Dezinfekce a sterilizace“, konaném v Praze 14. prosince 1971 v IHE. Srpen 1972
7/72 Referáty přednesené na konzultačních dnech z oboru hygieny obecné a komunální, konaných v Praze v prosinci 1971 na téma „Hygiena bydlení“. Srpen 1972
8/72 16. konference o dezinfekci, dezisekci a deratizaci, Mariánské Lázně, 12. a 13. dubna 1972. Září 1972
9/72 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1971. (28. mikrobiol. zpráva NRL pro mykobakteria). Říjen 1972
10/72 Vědecká studentská konference LFH UK konaná v dubnu 1972 v Praze. Říjen 1972
11/72 Nemoci z povolání a průmyslové otravy hlášené v ČSSR v roce 1971. Říjen 1972
12/72 Escherichia coli – klíč k mikrobiologii – Písek 24.-26.5.1972. Říjen 1972

zpět

 

1973

Řádná čísla: 1-5
Přílohy:

1/73 Vyhlášení dalších standardních analytických metod stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší. Leden 1973
2/73 8. ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Pustevny 12. – 14. června 1972. Únor 1973
3/73 BCG zprávy č. 14. Březen 1973
4/73 Surveillance alimentárních a střevních nákaz. II. část. 1973.
5/73 Variola – epidemiologie, mikrobiologie a klinika (metodické návody). Březen 1973
6/73 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR. Červen 1973
7/73 16. všesvazový sjezd hygieniků – Moskva 26. – 29.9.1972
8/73 Jubilejná pracovná konferencia Výskumného ústavu hygieny práce a chorob z povolania v Bratislave pri príležitosti 20. výročia založenia ústavov. Bratislava 19.12.1972. Duben 1973
9/73 Referáty přednesené na pracovním dnu o profesionálních dermatózách Praha 22. června 1972. Červenec 1973
10/73 Referáty přednesené na pracovních dnech o posuzování a klasifikaci pneumokonióz, Horní Bečva 12. – 13.10.1972. Červenec 1973
11/73 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1972 (29. mikrobiologická zpráva NRL pro mykobakteria). Srpen 1973
12/73 Pokroky v toxikologii sirouhlíku (sborník prací přednesených 28.2.1973 na prac. dnu pořádaném ČS. společností prac. lékařství). Září 1973
13/73 Panelová diskuse o výzkumu, diagnostice, epidemiologii a léčbě svrabu – 7.5.1972. Září 1973
14/73 9. ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Trojanovice p. Radhoštěm 14.-16.5.1973. Říjen 1973
15/73 Znečištění ovzduší a jeho vliv na zdravotní stav obyvatel. Pracovní dny komunální hygieny konané v listopadu 1972 v Ústí n. L. Říjen 1973
16/73 Nemoci z povolání a profesionální otravy hlášené v ČSSR v r. 1972. Listopad 1973

zpět

 

1974

Řádná čísla: 1-5
Přílohy:

1/74 BCG zprávy č. 15. Únor 1974
2/74 Přehled hodnot nejvýše přípustných koncentrací v ČSSR, SSSR a NDR. Březen 1974
3/74 „Co je stafylokok“ – texty z minisympozia v Novém Městě na Moravě, červen 1973. Duben 1974
4/74 Vědecká studentská konference LFH UK konaná v dubnu 1973 v Praze. Červen 1974
5/74 Podzimní konzultační dny pracovníků radiační hygieny pořádané oddělením hyg. záření KHS Středočeského kraje 30. – 31.10.1973 v Příbrami. Červen 1974
6/74 Jednotná metodika stanovení intenzity pole a ozáření elektromagnetickými vlnami v pásmu vysokých frekvencí a velmi vysokých frekvencí k hygienickým účelům. Výnos hl. hyg. ČSR č.j. HE 344.5-3.2.70 o hygienicky únosných hodnotách ozáření elektromagnetickými vlnami. Červenec 1974
7/74 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR. 1974.
8/74 Současná problematika difetrie v ČSR. Červenec 1974
9/74 Konzultační den na téma „Deratizace“ konaný dne 21.11.1973 v Praze. Červenec 1974
10/74 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1973 (30. mikrob. zpráva NRL pro mykobakteria). Srpen 1974
11/74 Standardní metody v mikrobiologii tuberkulózy a lepry. Září 1974
12/74 Teoretické a praktické aspekty mimochromozomální dědičnosti u bakterií. Září 1974
13/74 Teoretické problémy chemizace zemědělství a cizorodých látek v potravinách /referáty přednesené na semináři Odborné skupiny toxikologie Čsd. společnosti chemické při ČSAV v Liblicích v r. 1973). Září 1973
14/74 Výběr právních předpisů pro hygienickou službu platných v ČSR ke dni 1.10.1974. Říjen 1974.
15/74 Jednotné metody biologického a mikrobiologického vyšetřování povrchových vod. Listopad 1974.
16/74 Infekce atypickými mykobakterii u horníků (Podklady pro jednání II. sympozia v Karviné, říjen 1974). Říjen 1974.
17/74 Návrh metod pro stanovení škodlivin v pracovním ovzduší. (Podkladový materiál pro další standardizaci – pokračování). Říjen 1974.
18/74 Návrh novely Jednotné metodiky pro stanovení prašnosti v pracovním ovzduší. (Podkladový materiál pro jednání konzultačního dne ve II. pololetí 1975). Listopad 1974.
19/74 Pracovní a konzultační dny na téma „Biologické a expoziční testy v pracovním lékařství“ Žinkovy, duben 1974. Listopad 1974.
20/74 18. konference o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci Seč, květen 1974. Prosinec 1974.
21/74 Analytické metódy na stanovenie niektorých druhov organofosforových pesticídov. Prosinec 1974.

zpět

 

1975

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/75 Jednotné metody biologického a mikrobiologického vyšetřování pitných vod. Únor 1975.
2/75 10. ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Velké Karlovice – Leskové 15.-17.5.1974. Březen 1975.
3/75 BCG zprávy č. 16. Duben 1975.
4/75 Návrh změn a doplňků Hygienických předpisů sv. č. 31/1969 č. 35 „Metodické opatření pro zjišťování škodlivin ve volném ovzduší (Jednotné analytické metody)“. Duben 1975.
5/75 Jednotné analytické metody chemického rozboru pitných vod. Duben 1975.
6/75 Přehled hodnot NPK ve volném ovzduší. (Vypracovala ref. lab. č.17 IHE). Duben 1975.
7/75 Standardní metodika pro měření a hodnocení světelných podmínek pracovišť a jiných vnitřních prostorů. Květen 1975.
8/75 Stručný přehled názvosloví a klasifikace bakterií podle Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 8. vydání, 1974. Červen 1975.
9/75 Standardní metoda diagnostiky nákaz, vyvolaných enterokoky. Červenec 1975.
10/75 Vyšetřovací metody nákaz vyvolaných lidskými mykoplazmaty. Červenec 1975.
11/75 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR 1974. 1975.
12/75 I.Analytické metody stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší metodou plynové chromatografie. II.Detekční metody stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší. Červenec 1975.
13/75 Seznam standardních metod stanovení škodlivin v pracovním ovzduší, používaných ve státech RVHP. Červenec 1975.
14/75 Metody zjišťování rezistence k insekticidům u zdravotně významných členovců. Srpen 1975.
15/75 Standardní metodika pro sledování vybraných demografických dat a dat úmrtnosti. Červenec 1975.
16/75 Systém hodnocení mutagenní aktivity chemických látek pro člověka. Základní principy a doporučené metody. Srpen 1975
17/75 Výroční zpráva o mikrobiologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1974. (31. mikrobiologická zpráva NRL pro mykobakteria). Srpen 1975.
18/75 Standardní metodika „Sledování výživy a výživového stavu obyvatelstva“. Říjen 1975.
19/75 Standardní metodika měření a hodnocení hluku pro účely komunální hygieny. Prosinec 1975.
20/75 Metodické opatření – Metodika měření a posuzování hluku z leteckého provozu. Prosinec 1975.
21/75 Návrh standardní metodiky pro vyšetřování mikroklimatických podmínek. Prosinec 1975.
22/75 11. Ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Trojanovice pod Radhoštěm 6.-8.5.1975. Prosinec 1975.

zpět

 

1976

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/76 Stand.met.diagnostiky trichomonázy (lab.klinické parazitologie – Dr.Vojtěchovská)
2/76 Stand.met. laboratorní diagnostiky svrabu (OHS Karviná) – xerokopie
3/76 Stand.met. mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných Bordetellami (Buriánová, Meixnerová, Mottl)
4/76 Stand.met. mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných Pasteurellami (OHS Havlíčkův Brod, Duben)
5/76 Stand.met. laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných Neisseria meningitis (Burian, Kuzemenská, Mottl)
6/76 Stand.metoda laboratorní diagnostiky ricketsios (Virologický ústav, Brezina)
7/76 Stand.metoda laboratorní diagnostiky střevních parazitóz (Hübner, Uhlíková) – xerokopie
8/76 Stand.metody měření prašnosti v pracovním ovzduší (Šimeček) – xerokopie
9/76 Stand.met. laboratorní diagnostiky chřipky (Tůmová)
10/76 Návrh klasifikace činnosti operátorů. Návrh ergonomických kritérií pro posuzování řídících center z hlediska preventivního a běžného hygienického dozoru (Matoušek)
11/76 Veličiny, jednotky a symboly v thermofyziologii a mikroklimatologii (Jokl, Chmelař)
12/76 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR 1975 (kol. autorů)
13/76 Problematika formaldehydu v interiérech staveb na bázi dřevotřísky (M.Musil) – xerokopie
14/76 Postavenie anaerobných baktérií v systéme podľa 8.vydania Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Hudáč, VÚEM, Bratislava) – xerokopie
15/76 Příspěvek k epidemiologii meningokokových nákaz (Brezina, Kuzemenská, Janovská, Švandová) – xerokopie
16/76 Výběr právních předpisů pro hygienickou službu platných v ČSR ke dni 30.4.1976 (Skorkovská)
17/76 Standardní metoda mikrobiologické diagnostiky orgánových a systémových mykóz (Manych) – xerokopie
18/76 BCG Zprávy č.17 (kol.aut.mimo IHE)
19/76 Výroční zpráva o bakteriologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1975 (Kubín, Švandová, Hynčica) – xerokopie
20/76 Pozitivní seznam reziduí pesticidů a některé doporučené metody stanovení reziduí pesticidů (V.Beneš, Černá)
21/76 Další jednotné analytické metody chemického rozboru vod (Čuta, Chalupa)
22/76 Standardní metoda pro posuzování hygienické ochrany při projektování a výstavbě jaderných zařízení (Ševc)
23/76 Roztoči (Acarina) lidských obydlí (Parazitol. ústav, Praha)
– xerokopie
24/76 19.konference o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (Jihlava 1975 – Soubor článků, kol.aut.)
25/76 Standardní metoda mikrobiologické diagnostiky infekcí močových cest (Čejková, fak.dět.lékařství, Praha)
26/76 Stand.metoda mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných ECHO viry a Coxackieviry (Kopecká,ILF, Praha)
27/76 Stand.metoda mikrobiologické diagnostiky vybraných arbovirových infekcí (Dr.Heinz a kol., KHS Ostrava)
28/76 Štandard.metóda mikrobiologickej diagnostiky infekcií vyvolaných príslušníkmi rodu Vibrio (Karolček, VÚEM,Bratislava)
29/76 Štandardné metódy mikrobiologickej diagnostiky nákaz vyvolaných beta haemolytickými streptokoky (Rotta, Šrámek, Havlíček, Bícová)
30/76 Epidemiologická charakteristika mykotoxikóz (Achmatelli, WHO)
31/76 12.ostravské dny hygieny dětí a dorostu, Trojanovice pod Radhoštěm, květen 1976 (Pelech, Provazník, Jirásek, Sobotková, Komárek, Švandová)
32/76 Návrh některých standardních metod pro hygienické hodnocení plastů (Horáček)

zpět

 

1977

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/77 Přednášky ze semináře odborné skupiny toxikologické chemie Čs.společnosti chemické při ČSAV, Zvíkov 1976 (Bardoděj a kol.)
2/77 Standardní metoda mikrobiologické diagnostiky a identifikace G-negativních tyčinek (Duben, OHS Havl.Brod)
3/77 Stand.metoda laboratorní diagnostiky virové hepatitidy B (Pečenková, Rampaš) – xerokopie
4/77 Stand. metoda laboratorní diagnostiky parainfluenzy (Fedová)
5/77 Stand.metoda mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných virem Varicella zooster (Trlifajová)
6/77 Stand.metoda diagnostických postupů při vzteklině (Hronovská, VÚ Střešovice)
7/77 Stand.metoda laboratorní diagnostiky spalniček (Strauss)
8/77 Několik poznámek k ionizaci ovzduší a k jejímu praktickému využití (Žáček)
9/77 Význam myxobakterií v hygieně, jejich kultivace a identifikace (OHS Olomouc, Přerov)
10/77 Jednotná metodika pro hodnocení prostředí, průběhu a režimu letní dětské rekreace (KHS Hradec Králové, Voženílková)
11/77 Teorie a praxe přípravy kultivačních a diagnostických půd v mikrobiologii (Mottl) – xerokopie
12/77 Přípravná a projektová dokumentace z hlediska hygienického dozoru. Hygienický dozor při kolaudačním řízení (Oppl, Louda) – xerokopie
13/77 Přepis Sbírky hygienických předpisů MZ ČSR, sv.37/1977 (Vyhláška č.13/1977 Sb.) – spolupráce Louda – xerokopie
14/77 Ťažké kovy a metaloidy v životnom prostredí
15/77 Stanovení kovů v biologickém materiálu a životním prostředí metodou atomové absorpční spektrofotometrie (Tichý, Jech, Bencko)
16/77 Doporučené analytické metody chemického rozboru vod pro hygienickou službu – část „Pesticidy“ (Čulíková, Chalupa)
17/77 Mikroskopické techniky a jejich využití v mikrobiologii (Rýc)
18/77 Stand.metodika vyšetřování tepelně vlhkostního mikroklimatu (Jokl)
19/77 Stand.metodika pro stanovení aflatoxinu B1 v některých potravinách a potravinových surovinách (Kodl a kol.) – xerokopie
20/77 Hygienická problematika pracujícího dorostu (metodika k hlavnímu úkolu hyg. služby na rok 1977-78 (Komárek) – xerokopie
21/77 Hygienické zásady pro výrobu, skladování a podávání zmrazených a zchlazených pokrmů ve společném stravování, především pro velkovýrobní účely (Wolf, Potácel, Halačka)
22/77 Štandardné metódy diagnostiky gram-negatívnych a gram-pozitívnych paličiek anaeróbnych nesporolujúcich baktérií (Hudáč, VÚEM Bratislava)
23/77 Stand.metody mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných Streptococcus pneumoniae (Vojtová, kat.mikrobiol., Brno)
24/77 Stand.vyšetřovací metody u kapavky (Potužník) – xerokopie
25/77 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR a SSR za rok 1976 (IHE – kol. autorů)
26/77 Výroční zpráva o bakteriologii tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1976 (IHE – kol. autorů)
27/77 BCG zprávy č.18
28/77 Stand.metoda pro postup hygienické služby v případě radiační nehody (Ševc)
29/77 Stand. metoda odběru a odesílání vzorků krve k cytogenetickému vyšetření lymfocytů při stanovení radiační zátěže osob (Tuscany)
30/77 Stand.metody pro stanovení škodlivin a jejich metabolitů v biologickém materiálu (Bardoděj)

zpět

 

1978

Řádná čísla: 1-3
Přílohy:

1/78 Půdy a biochemické testy v diagnostice Enterobacteriaceí – komentovaný receptář (Mottl)
2/78 Stand.metoda pro monitorování expozice pracovníků tritiu (Bučina)
3/78 Příprava stand.metod pro stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší (podkladový materiál pro jednání konzultačního dne IHE v dubnu 1978 – Vaněček)
4/78 Metodika pro zpracování hlukových map
5/78 Parazitologické vyšetřovací metódy (Gibóda)
6/78 Zlepšovací náměty a racionalizační návrhy předložené v zařízeních hygienické služby za uplynulou pětiletku
7/78 Přehled o nejvyšších přípustných koncentracích škodlivin v pracovním ovzduší 7 států RVHP – xerokopie
8/78 Virová hepatitida u zdravotníků v ČSR v letech 1966-1977
(Helcl, Seyčková, Suntych, Švandová, Hynčica)
9/78 Imunologický přehled nákaz r.1977
10/78 K diagnostice gram-negativních a fakultativně anaerobních bakterií (Lysenko) – xerokopie
11/78 Jednotné metodiky pro posuzování pracovní zátěže osob při převážně dynamické práci – část I. Podlešák, část II –
slovenští autoři)
12/78 Mykotoxíny a analytické metody v klinické a soudní toxikologii – Horní Bečva, květen 1977 (Bardoděj)
13/78 Trendy v mikrobiologii a epidemiologii
14/78 Metodika na posudzovanie projektov prevádzok denného svetla z hygienického hĺadiska
15/78 Sledování nemocnosti žáků ZDŠ (Kotulán)
16/78 Rozsah a náplň hygienického dozoru v hygieně výživy a předmětů běžného užívání
17/78 Další jednotné analytické metody chemického rozboru vod vč. vod pitných – IV.část (Čuta, Chalupa)
18/78 Studium vlivu zemědělského prachu včetně mikrobiálních znečištění na zdraví pracujících (Vyskočil, Brno)
19/78 Vyhlášení dalších stand.analytických metod stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší (Vaněček)
20/78 Nové metody měření a hodnocení hluku (Smetana, Jandák, Louda)
21/78 Analýza epidemiologické situace v ČSR v r.1977 (Walter)
22/78 Stand.metody diagnostiky naegleriózy (Červa, Parazitolog. ústav ČSAV Praha)
23/78 Bakteriologická diagnostika tuberkulózy v ČSSR v roce 1977
(kol. autorů)
24/78 Ostravské dny, prosinec 1978 (kol. autorů)
25/78 Stand.metoda laboratorní diagnostiky toxoplazmózy
26/78 Výběr právních předpisů pro hygienickou službu platných v ČSR ke dni 1.11.1978 (Skorkovská)

zpět

 

1979

Řádná čísla: 1-3
Přílohy:

1/79 Nejvyšší přípustné koncentrace cizorodých látek v životním a pracovním prostředí a v potravinách – sborník přednášek (Bardoděj)
2/79 Stand.metoda laboratorní diagnostiky leptospirózy
3/79 Sledování výživového stavu těžce pracujících
4/79 Víceúčelový imunologický přehled r.1978
5/79 Virová hepatitida – současný stav vědomostí a perspektivy (Soběslavský)
6/79 Stand.metoda laboratorní diagnostiky infekcí vyvolaných respiračním syncytiálním virem (Brůčková)
7/79 Stand.metoda laboratorní diagnostiky lidských poxivirových infekcí (bez výnosu hl.hyg. – Benda)
8/79 Analytické metody stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší – doplněk
S. Analytické metody stanovení chem. škodlivin v pracovním ovzduší – metody plynové chromatografie – doplněk
0/79 (bez čísla) – Příloha k AHEM – rusky
XIX. konference ministrů zdravotnictví socialistických států na téma:“Práce hygienicko-epidemiologické služby“ – kol. aut.
9/79 Stand.metoda identifikace gram-fakultativně anaerobních tyčinek (Schindler, Duben, Paučková)
10/79 Stand.metoda pro postup orgánů hygienické služby při stanovení kategorie práce a pracovišť s otevřenými radioaktivními zářiči (Bučina, Kunz)
11/79 Stand.metoda na kontrolu funkce sterilizačních přístrojů bioindikátory (Švec, RL pro biol. kontrolu sterilizace a sterility, KHS Plzeň)
12/79 Stand.metoda laboratorní diagnostiky antraxu (Prokůpek, St.veterinární ústav Gottwaldov)
13/79 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice tuberkulózy v ČSR a SSR za rok 1978 (Kubín)
14/79 Stand.metoda mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných jednotlivými druhy rodu Haemophilus. (Kramář, KHS Čes. Budějovice)
15/79 Stand. metoda laboratorní diagnostiky tularemie
16/79 Stand. metoda mikrobiologické diagnostiky aktinomykózy a nokardiózy
17/79 Stand.metody vyšetřování hemokultur
18/79 Stand.metoda laboratorní diagnostiky červenky prasat
19/79 Stand.postupy pro odběr, zpracování a hodnocení materiálu odebraného na kontrolu sterility
20/79 Stand.metody pro hygienické hodnocení plastů- – I.část
21/79 Pseudomonas aeruginosa. přednášky z minisymposia na 14. výročním kongresu Čs.společnosti mikrobiologické při ČSAV v Praze dne 18.10.1978. (Rýc)
22/79 XV.ostravské dny (kol. autorů)
23/79 Teorie a praxe přípravy kultivačních a diagnostických půd v mikrobiologii (Mottl)

zpět

 

1980

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/80 10.soubor přednášek z jarního semináře odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV. Organické sloučeniny fosforu, důkaz a stanovení léčiv, toxikologie v průmyslu, expoziční testy, jedy v potravě (kol. autorů)
2/80 Metodický postup pri hodnotení zaťaženia organizmu chemickými škodlivinami v pracovnom ovzduší a pri úpravách pracovných podmienok.
Metodické opatření ke stanovení, měření a hodnocení nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší. Postup při úpravách průměrných nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší – xerokopie
3/80 Stand.metody v mikrobiologii tuberkulózy a lepry (Šlosárek, Kubín, Matějka) – xerokopie
4/80 Imunologické přehledy ČSR 1979 (kol. autorů)
5/80 Vyšetřování genetického rizika chemických látek v životním prostředí (Šram)
6/80 Současný stav chemoprofylaxe a terapie virových infekcí (Hronovský)
7/80 Sledování výživového stavu těhotných žen (Hejda)
8/80 Současný stav mutageneze v ČSSR. (Materiály 3 pracovních dnů Sekce pro mutagenezi zevním prostředím Čs.biologické společnosti při ČSAV, Brno 22.-24.4.1980 (Šram)
9/80 Stand.metody vyšetřování nákaz vyvolaných rodem Shigella (Aldová)
10/80 Odhad energetického výdaje a podílu statického zatížení při staticko-dynamické práci v terénu (V.Hanusová, M.Josífko)
11/80 Souhrny některých úkolů hygieny práce a nemocí z povolání vyřešených v letech 1979-1980 (kol. autorů)
12/80 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1979 (Kubín, Švandová, Turzová-Burjanová)
13/80 Štand.postup na znižovanie výskytu švábovitého hmyzu v zdravotníckych zariadeniach
14/80 XVI.ostravské dny – Trojanovice pod Radhoštěm (kol. autorů)
15/80 Statistické metody v analýze ovzduší pracovišť. Část 1: Hodnocení chemických metod na základě výsledků analýz uměle připravených vzorků. (Waldman, Vaněček)
16/80 Návrh metod pro stanovení chemických škodlivin v pracovním ovzduší. (Podkladový materiál pro další standardizaci)
17/80 BCG zprávy č.19.
18/80 Návrh metody pro stanovení plísní a kvasinek v 1 g sypkých, ve vodě nerozpustných kosmetických přípravků (zásypy, pudry, suché šampony, oční stíny, atd.) – stand.metoda. (Žežulková, Fiker)
19/80 Informační systém bacilární tuberkulózy. Technický projekt.
20/80 Stand.metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitého hmyzu ve zdravotnických zařízeních na území ČSR (Rettich, Rupeš)

zpět

 

1981

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/81 Metodika úkolu III/1 – „Genetické poškození při profesionální expozici mutageny“ výběrového úkolu hl.hygienika ČSR III: „Primární prevence nádorových onemocnění“ podíl hyg. služby na realizaci onkologického programu“ (Šram)
2/81 Standardní metody laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných rhinoviry. (Střížová) – leden 1981.
3/81 Seznam hodnot NPK škodlivých látek pro vodu vodárenských zdrojů (Chalupa) – xerokopie
4/81 Laboratorní diagnostika otrav. (Soubor přednášek ze semináře odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při
ČSAV) – Nové Město na Moravě. (Bardoděj)
5/81 Standardní metody laboratorní diagnostiky zarděnek. (Strauss)
6/81 Standardní metody laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných druhem Yersinia enterocolitica. (Aldová)
7/81 K některým otázkám epidemiologie a mikrobiologie alimentárních nákaz. (Šrámová, Aldová)
8/81 Metodiky hlavního úkolu hygienické služby ČSR č. 11. – Boj proti přenosným nemocem
9/81 Metodiky hlavního úkolu hygienické služby č. 9.
10/81 Štandardné metódy laboratórnej diagnostiky nákaz vyvolaných Listerií monocytogenes. (Elischerová)
11/81 Metodický návod k provádění hygienického dozoru na pracovištích (kategorizace pracovišť). Metodika hlavního úkolu hygienické služby č.9.1.)
12/81 Metodiky hlavních úkolů hygienické služby č. 5.1.5.2, 5.3, 5.5 – na léta 1980-1985.
13/81 Přehled nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší (NPK-2 v mg.m3) 4 socialistických států (ČSSR, SSSR, NDR, PLR) a hodnot doporučených Americkou konferencí státních průmyslových hygieniků a Národním ústavem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci U.S. ministerstva zdravotnictví. (M.Krivucová, M.Jerieová, E.Podroužková). 14/81 Metodika pro hodnocení zvuku v horní okrajové oblasti slyšitelných kmitočtů. Metodika pro hodnocení dopravního hluku z pozemních komunikací zjednodušeným způsobem výpočtu ekvivalentní hladiny hluku.
15/81 Slavnostní shromáždění k 10. výročí vzniku IHE.
16/81 Hlavní úkol hygienické služby č. 4.1. na 7. 5LP. Rezidua pesticidů v životním prostředí. (Beneš)
17/81 Jednotný systém sběru dat při hygienických šetřeních v běžném hygienickém dozoru
18/81 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR v roce 1980. (Švandová).
19/81 Metódy stanovenia cudzorodých látok v poživatinách.
20/81 Sledování výživového stavu duševně pracujících.
21/81 Půdy a biochemické testy v diagnostice enterobakterií. (Komentovaný receptář, Mottl)
22/81 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 198O (kol. autorů)
23/81 Hlavní úkol hygienické služby č. 10 na 7. 5LP z hygieny záření – xerokopie.
24/81 Hlavní úkol hygienické služby ČSR č. 8.1. na 7. 5LP „Posilování fyzického rozvoje dětí v mateřských školách“.
25/81 Metodika hlavního úkolu hygienické služby ČSR č. 4.3. „Hygienická problematika průmyslových odpadů“.
26/81 Výběr právních předpisů pro hygienickou službu platných v ČSR ke dni 15.10. 1981.

zpět

 

1982

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/82 Jednotný systém sběru dat při hygienických šetřeních v běžném hyg. dozoru.
2/82 Sledování výživového stavu pracujících v zemědělství (Závěrečná zpráva hlavního úkolu hlavního hygienika).
3/82 Jarní toxikologický seminář odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV – Trojanovice u Frenštátu pod Radhoštěm r. 1981 (kol. autorů).
4/82 Vypracování návrhů limitů hygienické bezpečnosti obsahu histaminu v dovážené rybí surovině a ve finálních rybích výrobcích domácího i zahraničního původu (jako podklady pro doplnění hygienických směrnic MZ).
5/82 XVII. Ostravské dny hygieny dětí a dorostu – Rožnov pod Radhoštěm (kol. autorů).
6/82 Metodika pro hlavní úkol hygienické služby č. 2.4. – „Periodické hodnocení hlukové situace ve vztahu ke zdravotnímu stavu obyvatel“.
7/82 Standardní metody laboratorní diagnostiky ptačích chlamydióz (psitakóza-ornitóza). (Strauss).
8/82 Standardní mikrometoda pro stanovení bakteriurie. (Schindler) – xerokopie.
9/82 Metodiky hlavního úkolu hygienické služby 11 – Boj proti přenosným nemocem pro rok 1982.
10/82 Návrhy metodik preventivního zajištění pracovníků v riziku hluku. (Tománek).
11/82 Standardní metoda pro stanovení minimálních inhibičních a baktericidních koncentrací antibakteriálních preparátů. (P. Urbášková, S. Hausnerová, J. Lochmanová).
12/82 Bakteriologie tuberkulózy – Celostátní konference – Kutná Hora 30.9.-1.10.1981.
13/82 Standardní metoda na hygienické zkoušení plastů – část I. (Horáček).
14/82 Výskum vybraných črevných nákaz. (Realizační výstupy úkolů).
15/82 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR 1981. (kol. autorů)
16/82 Doplněk ke standardním metodám v mikrobiologii tuberkulózy a lepry.
17/82 Standardní metoda laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných Yersinia pseudotuberculosis

zpět

 

1983

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/83 Abusus léků a toxikomanie. Toxikologie prostředí. – Soubor přednášek z 13. jarního toxikologického semináře odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV 19. – 23.4.1982.- Srní na Šumavě.
2/83 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1981 (kol. autorů).
3/83 Uživatelská příručka. (Šmejkalová).
4/83 VIII. Ostravské dny hygieny dětí a dorostu – Trojanovice pod Radhoštěm (kol. autorů).
5/83 Diagnostika stafylokoků a stafylokokových infekcí
6/83 Víceúčelový imunologický přehled nákaz v ČSR 1982 (kol. autorů).
7/83 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1982 (kol. autorů).
8/83 Stanovení reziduí antibiotik a látek inhibujících růst mlékárenských kultur v mléce a mléčných výrobcích
9/83 VIII. Ostravské dny hygieny dětí a dorostu – Pokračování (kol. autorů)
10/83 Odborné symposium ČSR-SSR k problematice pesticidů (kol. autorů).

zpět

 

1984

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/84 Výroční zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1982 (kol. autorů)
2/84 Soubor přednášek ze 14. jarního semináře Odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV (kol. autorů).
3/84 XIX. Ostravské dny hygieny dětí a dorostu (kol. autorů).
4/84 Vliv zemědělské velkovýroby na prostředí a zdraví člověka
5/84 Diagnostické metody lékařské imunologie – xerokopie.
6/84 Víceúčelový sérologický přehled nákaz v ČSR 1983 – xerokopie.
7/84 Laboratorní diagnostika nákaz vyvolaných adenoviry (standardní metodika) (Brůčková, Syrůček, Kunzová).
8/84 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1983 (kol. autorů).
9/84 Návrh metod pro stanovení chemických škodlivin v ovzduší pracovišť. Podkladový materiál pro standardizační řízení. (Vaněček, Waldman)
10/84 Problematika reziduí polychlorovaných bifenylů (PCB) (Beneš, Černá)
11/84 Čichové prahy látek dle literárních pramenů (Kašpar)
12/84 Standardní metody pro stanovení dusičnanů a dusitanů v potravinách – xerokopie
13/84 Metodický pokyn na výkon běžného hygienického dozoru v jadrových elektrárnách
14/84 Najdoležitejšie realizačné výstupy z výskumných úloh pracovníkov VÚPL v Bratislave v 6. paťročnici (J. Červenka, M. Antal, L. Rosival) – xerokopie

zpět

 

1985

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/85 Vybrané standardní metody pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek.
2/85 Vliv podmínek života práce na zdraví dětí a dorostu. Program celostátní konference hygieny dětí a dorostu (kol. autorů).
3/85 Expoziční testy 1982 (Sborník z konzultačních dnů o expozičních testech – Staré Splavy) (kol. autorů).
4/85 Standardní metody pro stanovení škodlivin a jejich metabolitů v biologickém materiálu. Doplněk. (Bardoděj).
5/85 Současné problémy v toxikologii. (Bardoděj) – xerokopie.
6/85 Ochrana pacientů při radiodiagnostice.
7/85 Zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v r. 1983 (kol. autorů).
8/85 Doporučené metody v oblasti hygieny komunální. (Havlík) – xerokopie
9/85 Standardní metoda laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných rinoviry.
10/85 Příručka pro odhad efektního dávkového ekvivalentu pacientů v radiodiagnostice.
11/85 Návrh standardní metody mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných Campylobacter jejuni – xerokopie.
12/85 Výběr právních předpisů pro hygienickou službu platných v ČSR ke dni 1.1.1985. 5. doplněné vydání.
13/85 Víceúčelový sérologický přehled nákaz v ČSR v r. 1984 (kol. autorů).
14/85 Metodické pokyny – Zajištění preventivního hygienického dozoru v jaderných energetických zařízeních. Zajištění běžného hygienického dozoru v jaderných energetických zařízeních. (Ševc).
15/85 Antigenní formule salmonel (Matějovská, Müllerová).
16/85 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1984 (kol. autorů).

zpět

 

1986

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/86 Nové poznatky v laboratorní diagnostice bakteriálních nákaz se zaměřením na střevní patogeny (Šrámová).
2/86 Celoštátna konferencia pracovníkov hygienických laboratórií (Tatranská Štrba) – (Rolný, Bratislava).
3/86 Hygienická kritéria a metódy sledování a hodnocení ovlivnění povrchových a podzemních vod zemědělstvím. (Havlík – realizační výstup).
4/86 Hygienické zásady pro ochranu zdraví při práci se dřevem.
5/86 Pozdní účinky chemických látek (Soubor přednášek z 16. Jarního semináře Odborné skupiny toxikol. chemie ČSSCH) (kol. autorů).
6/86 Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší. – xerokopie.
7/86 Standardní laboratorní postup pro mikrobiologickou diagnostiku infekcí působených enteroinvazivními sérovary Escherichia coli.
8/86 Standardní laboratorní postupy pro diagnostiku nákaz vyvolaných Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis a Ureoplasma urealyticum. (Vojtěchovský, Brůčková).
9/86 Orientační pomůcky – Posuzování objektů živočišné výroby nedosahující velkokapacitní hranice. Výpočet návrhu pásma hygienické ochrany. (Zimová).
10/86 Rotavirové nákazy (Odporúčané metódy pre laboratornú diagnostiku. (L. Šefčovičová).
11/86 Hygienická problematika vody. (Přednášky z konferencí – Rolný) – xerokopie.
12/86 Hygienická problematika termálnych kúpalísk. Hygienické problémy polnohospodárstva a životné prostredie. (Prednášky z konferencie – Liptovský Ján – Rolný).
13/86 Standardní metodika pro stanovení početní koncentrace minerálních vláken v pracovním ovzduší.
14/86 IV. Severočeské pracovní dny hygieny ovzduší – xerokopie.
15/86 Metodiky hl. úkolu hygienické služby na léta 1986-1990.
16/86 Zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1984 – xerokopie, (kol. autorů).
17/86 Standardní metoda laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných Neisseria meningitidis. (Kuzemenská).
18/86 Návrh standardní metody pro sérologickou diagnostiku Legionelóz.
19/86 Výběr právních předpisů v hygieně výživy. (Skorkovská).
20/86 Metodika na kontrolu kontaminácie vod enterovírusmi.
21/86 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1986 (kol. autorů).
22/86 Konzultační dny o nových standardních metodách měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovištích.
23/86 Hlavní výsledky výzkumu Institutu hygieny a epidemiologie v 7.pětiletce.
24/86 Metody hygienického hodnocení plastů. (Horáček).

zpět

 

1987

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/87 Standardní metoda „Laboratorní diagnostika legionelóz“.
2/87 Návrh na standardní metodu mikrobiologické diagnostiky nákaz vyvolaných cytomegaloviry – xerokopie
3/87 St.metodika – Doplněk standardních metodik laboratorní diagnostiky toxoplasmózy
4/87 Metodika hodnocení úrovně pracovních podmínek z hlediska senzorické a mentální zátěže. (Hladký, Matoušek) – xerokopie.
5/87 Experimentální toxikologie, toxikologická legislativa, toxický odpad. (Soubor přednášek ze 17. Jarního toxikologického semináře Odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV) (kol. autorů).
6/87 8. Pečenkovy epidemiologické dny – Most 1986 (kol. autorů).
7/87 Víceúčelový sérologický přehled nákaz v ČSR v roce 1985 (kol. autorů).
8/87 Konzultační den „Nozokomiální nákazy“ (soubor přednesených referátů).
9/87 Stanovení metod měření prašnosti pomocí osobního dvoustupňového prachoměru typu ODPN. – Dodatek k AHEM č. 8/76.
10/87 Zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1985 (kol. autorů).
11/87 Jednotná metodika sledování prevalence nozokomiálních nákaz.
12/87 Odporúčané postupy pre toxikologické hodnotenie chemických látok – xerokopie.
13/87 Přehled nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší. (Krivucová, Jerieová).
14/87 Hygienická problematika dětí a dorostu v současném životním prostředí – xerokopie.
15/87 Doplněk standardní metody stanovení minimálních inhibičních a baktericidních koncentrací antibakteriálních preparátů – doplněk příl. č. 11/82.
16/87 Standardní metody diagnostiky trichomonózy. (Kulda, Kurzová).
17/87 Najdôležitejšie výsledky a realizačné výstupy z výskumných úloh VÚPL Bratislava v 7. PRP (kol. autorů).
18/87 Celoštátna konferencia pracovníkov hyg. laboratórií – 1986 – Tatranská Štrba (kol. autorů).
19/87 Jednotná metodika pro běžný hygienický dozor v mateřských školách, v základních školách, v dětských letních táborech.
20/87 Epidemické výskyty nákaz v ČSR.
21/87 Mykobakteriologická diagnostika v SSR v roku 1986. Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1986 (kol. autorů).
22/87 Prednášky z konferencií všeobecnej a komunálnej hygieny -hygienická problematika ovzdušia (kol. autorů).
23/87 Prednášky z konferencií všeobecnej a komunálnej hygieny „Hygienická problematika výstavby sídlisk“ (kol. autorů).
24/87 Historie DDD.
25/87 Standardní kapkové metody pro rychlé stanovení koncentrace pracovních roztoků dezinfekčních preparátů (chlorovaných, jodových a Persterilu). (Žárská, Gawlas).

zpět

 

1988

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/1988 Hygienický dozor v hygieně výživy. (Skorkovská).
2/1988 Metodika stanovení měrné škodlivosti minerálních prachů. (Kupka, Juck).
3/1988 Prednášky z 9. konferencie všeobecnej a komunálnej hygieny. – Liptovský Ján 1986 (kol. autorů).
4/1988 Zpráva o plnění výzkumných úkolů IHE, zařazených do státního plánu RVT – program P-12 „Péče o zdraví lidu“ za časovou etapu 1987. Zpráva o činnosti referenčních laboratoří IHE za r. 1987. (B.Ticháček).
5/1988 Toxikologie a životní prostředí. Soubor přednášek z 18. Jarního toxikologického semináře Odborné skupiny toxikologické chemie ČSSCH při ČSAV – Luhačovice 1987 (kol. autorů).
6/1988 Víceúčelový sérologický přehled nákaz v ČSR v roce 1986 (kol. autorů)
7/1988 Standardní doporučená metodika – Metodika zjišťování výskytu synantropních zavíječů v zemědělsko – potravinářském komplexu za použití FEROKAPU EP.
8/1988 Prevalencia nozokomiálnych nákaz – Slovensko, 1986) (kol. autorů)
9/1988 Statistické metody k hodnocení epidemiologických dat. (Švandová).
10/1988 Zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1986. (Beneš, Brabcová).
11/1988 Imunologický prehĺad vybraných nákaz na Slovensku v r. 1988. (Červenka a spol.).
12/1988 Zborník prednášok z 10,. konferencie všeobecnej a komunálnej hygieny. Hygienické otázky urbanizácie a služieb – Tatranská Štrba) (kol. autorů).
13/1988 Souhrnné poznatky v epidemiologii a laboratorní diagnostika střevních patogenů (Konzultač. den – IHE, 1988) (kol. autorů).
14/1988 Metodické přístupy ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva hygienickou službou.
15/1988 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1987 (kol. autorů).
16/1988 Odporúčané postupy pre špeciálne testy toxicity. (Vargová, Rosival).
17/1988 Hygienické problémy zásobovania pitnou vodou – 11. konferencia všeobec. a komunálnej hygieny – Tatranská Štrba, 1988 (kol. autorů).
18/1988 9. Pečenkovy epidemiologické dny – Frýdek Místek, 1988. (Soubor referátů).
19/1988 Hygienické aspekty působení hluku. (Soubor přednášek ze semináře – Bratříkov 1988. (Hostičková, Jelínková).
20/1988 Zdravotní stav obyvatelstva ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí. (B. Ticháček).

zpět

 

1989

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/89 Analytické metódy na stanovenie kontaminantov vo vodách, poživatinách a v biologických materiáloch. (Uhnák).
2/89 Standardní metodika odběru vzorků prachu na pracovišti a jejich přípravy k analýze na obsah křemene. (Šimeček).
3/89 Toxikologie léčiv a chemických škodlivin. Použití AFID trysek v plynové chromatografii. (Bardoděj a kol.). (Soubor přednášek z 19. Jarního toxikologického semináře Odborné skupiny toxikol. chemie ČSSCH při ČSAV.
4/89 Novšie poznatky v mikrobiológii listeriózy. (Elischerová – VÚPL Bratislava).
5/89 Metodický návod pro hodnocení rizikovosti tuhého průmyslového odpadu. (Čulíková a kol.).
6/89 Metodiky BHD pro školy v přírodě, zimní lyžařské zájezdy, střední školy, zemědělské brigády, společné stravování dětí a mládeže – schválení – xerokopie.
7/89 Imunologický prehĺad vybraných nákaz v SSR v roku 1987. (Červenka, Hruškovičová a spol. – VÚPL).
8/89 Víceúčelový sérologický přehled populace ČSR v roce 1987. (kol. autorů)
9/89 Seznam staveb. materiálů, zařizovacích předmětů, laků apod. vzhledem k jejich škodlivosti na lidské zdraví. (Musil).
10/89 Standardní metoda – Stanovení par organických rozpouštědel v ovzduší pracovišť pasivním dozimetrem typ P-4 a plynovou chromatografií.
11/89 Roční zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1987. (kol. autorů)
12/89 Doporučené metody laboratorní diagnostiky tropických parazitóz.
13/89 Standardní metody sběru cizopasných členovců. (Rosický a kol.).
14/89 Standardní metodika „Nepřímá fluorescenční reakce (NFR) pro průkaz protilátek proti Borrelia Burgdorferi – původci lymeské boreliózy.
15/89 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR v roce 1988 (kol. autorů).
16/89 Právní předpisy v epidemiologii a mikrobiologii – 1989 (Skorkovská).
17/89 Metodický pokyn krajského odborníka pro obor hygiena práce KHS Praha „O jednotných zásadách hygienického dozoru nad zacházením s agrochemikáliemi ve Středočeském kraji“.(KHS Středočeský kraj)
18/89 Konzultační den 19. apríla 1989 – VÚPL – CEM „Nozokomiálne nákazy a dezinfekcia“ (kol. autorů).
19/89 Standardní metoda monitorování rezistence na antimikrobiální látky u vybraných druhů bakterií izolovaných z hospitalizovaných pacientů. (Schindler, Urbášková).
20/89 Standardní metodika biologického monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí. (Rössner).

zpět

 

1990

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/90 Souhrnná závěrečná zpráva o úkolu P 12 – 335 – 807 „Zdravotní stav obyvatelstva ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí“ (Ticháček).
2/90 Standardní metodika pro hodnocení úrovně pracovních podmínek z hlediska senzorické a mentální zátěže. Jednotná metodika pro hodnocení pracovišť se zobrazovacími jednotkami. (Hladký, Matoušek).
3/90 Zborník prednášok z 12. konferencie všeobecnej a komunálnej hygieny „Hygienické problémy poĺnohospodárstva“ – Tatranská Štrba 1989. – VÚPL Bratislava.
4/90 Alimentární nákazy bakteriálního původu. (Odborný seminář – Lékařský dům Praha, 1990). (Šrámová a kol.) – xerokopie.
5/90 Jednotné metody detekce nových mikrobiálních kontaminant pitné vody: Shigelly, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, mikromycety, mykobakteria, enteroviry, kolifágy, rod Streptomyces. (Kol. aut. – 1990).
6/90 Výskyt salmonelóz na Slovensku za roky 1973-1988. (J. Červenka, G.Košecká, M. Barová – VÚPL Bratislava).
7/90 Doporučené standardní metody k mikrobiologii mykobakteriálních infekcí. (M. Šlosárek a kol. – 1990).
8/90 Kožná senzibilizácia (metodické pokyny spracované podĺa OECD Guidelines for Testing of Chemicals. (Barlogová – VÚPL – červen 1990).
9/90 Výsledky antropometrického průzkumu u mladých lidí (ze závěrečné zprávy výzk. úkolu LE RE 03 – 02/b) (P. Stoupal – VÚHEM Praha – červen 1990).
10/90 Doporučená standardní metodika laboratorní diagnostiky nákaz vyvolaných lidskými respiračními koronaviry. Doporučená standardní metoda průkazu viru chřipky typu A a B v klinickém materiálu. (Hrušková) – červen 1990.
11/90 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČSR a SSR za rok 1990. – Srpen 1990. (kol. autorů)
12/90 Epidemiologická analýza hláseného výskytu črevných nákaz sposobených „inými mikroorganizmami“ – 008 (Slovensko, 1973-1989) (Červenka, Baarová – VÚPL Bratislava – říjen 1990).
13/90 Toxikologie škodlivin a léků. Problémy v ČSFR na začátku 90.let. (Bardoděj a kol. – srpen 1990).
14/90 Realizační výstup č. 17 „Metodický postup při vyšetřování, hodnocení a úpravě pracovního prostředí a podmínek práce z hlediska položky 29 seznamu nemocí z povolání. (K.Podlešák – listopad 1990).
15/90 Mikrobiologické metody vyšetření půdy. (K. Klánová – listopad 1990).
16/90 Víceúčelový sérologický přehled populace ČR v roce 1988. (Č. Beneš – listopad 1991)

zpět

 

1991

Řádná čísla: 1-4
Přílohy:

1/91 Hygienická problematika rekreace. (Kol. autorů – leden 1991).
2/91 Jednotná metodika pro standardní přípravu bakteriálních imunomodulačních „stock“ vakcín. (Kotulová, Hánová, Opravilová – leden 1991).
3/91 Modely a parametry transportu radionuklidů životním prostředím. (V.Kliment – leden 1991).
4/91 Hodnotenie radiačnej záťaže pri irrigoskopických rádiodiagnostických vyšetreniach v SR.(Kol.autorů – duben 1991).
5/91 Zborník prednášok z 13. konferencie všeobecnej a komunálnej hygieny „Zdravotné aspekty vplyvu priemyslu na životné prostredie“ – Liptovský Ján – 1990 (kol.autorů – květen 1991).
6/91 Epikutánní testy : expozice alergenů 24 a 48 hodin. Srovnávací studie (Janečková a kol. – květen 1991).
7/91 Mikromycéty a nozokomiálne mykózy. (Z. Jesenská – VÚPL Bratislava – květen 1991).
8/91 Doporučené metody stanovení: Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas hydrophila. (Postupová, Gabrielová, Žilková, Špelina a spol. – květen 1991).
9/91 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1990. (Kolektiv autorů – červenec 1991)
10/91 Seznam přípravků povolených pro ochrannou dezinsekci a deratizaci. (V. Rupeš – říjen 1991).
11/91 Doporučená metodika – „Přímý průkaz antigenů RS virů a adenovirů v klinickém materiálu“. (Štumpa, Frohlichová – říjen 1991).
12/91 Obsah vybraných plynných škodlivin v ovzduší na Slovensku. (Ursínyová, Váňová – VÚPL – listopad 1991).
13/91 Sledovanie obsahu polietavého prachu a jeho zložiek v ovzduší na Slovensku. (Ursínyová, Váňová, Paĺušová – ÚPKM Bratislava, – listopad 1991).
14/91 Závazné metodiky pro stanovení patulinu v dětské a kojenecké jablečné výživě. – listopad 1991.
15/91 Standardní metoda průkazu antigenů virů parainfluenzae typ 1, 2 a 3 v klinickém materiálu pomocí testu enzymové imunoanalýzy. (Fedová, prosinec 1991).

zpět

 

1992

Řádná čísla: 1-2
Přílohy:

1/92 Program Teplice – stav jednotlivých projektů v roce 1991 (Kotěšovec a spol. – leden 1992).
2/92 Diagnostický klíč pro rozlišování bakterií čeledi Enterobacteriaceae. (Kartusek – Okruhový hyg.- epid. oddíl Č. Budějovice – leden 1992).
3/92 Nové poznatky v laboratorní diagnostice střevních patogenů. Soubor přednášek z konzultačního dne -(koordinátor Šrámová – březen 1992).
4/92 Metodický návod k zajištění prevence a léčby infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu v ČR. (MZ ČR – duben 1992).
5/92 Seznam přípravků schválených k používání v dezinfekční praxi ke dni 30.4.1992. (V. Melicherčíková, J. Kneiflová, J. Paříková – SZÚ, J. Zelenková – HS hl.m. Praha – červen 1992).
6/92 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1991 – říjen 1992 (kol. autorů).
7/92 Vybrané mikrobiologické metodiky používané při prevenci a výskytu nemocničních nákaz. (Mikrobiologický manuál pro NN) – říjen 1992.
8/92 Zpráva o radiační situaci na území ČSFR. (V. Kliment a spol. – říjen 1992).

zpět

 

1993

Řádná čísla: 1-2
Přílohy:

l/93 Stanovení persistentních organických látek v životním prostředí a biologických materiálech hmotnostní spektrometrií (GC-MS) (J.Mitera a kol., květen l993)
2/93 Stanovení mutagenní aktivity vybraných potravin Amesovým testem (P.Maršík a kol. SZÚ Brno, červen l993)
3/93 Kontrola dodržování nejvýše přípustn ých hodnot ozáření obyvatelstva v okolí AM,FM,TV a radiolokačních vysílačů a RR spojů (J.Musil a kol., červenec l993)
4/93 Informace o systémech monitoringu se zaměřením na zátěž populace toxickými látkami z potravin (B.Turek, červenec l993)
5/93 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a v SR za rok l992 (kol.autorů SZÚ a ÚPKM, září 93)
6/93 CDC definice pro nosokomiální infekce (Julia S.Garner, USA, překlad J.Herzinger OHS Most a H.Šrámová, SZÚ Praha, říjen 93)
7/93 Zpráva o radiační situaci na území ČR a SR v r. l992 (kol. autorů SZÚ Praha, ÚPKM Bratislava, listopad l993)
8/93 Seznam přípravků, přístrojů a předmětů schválených hlavním hygienikem ČR k dezinfekci a sterilizaci (kol.autorů SZÚ, prosinec l993)

zpět

 

1994

Řádné číslo: 1
Přílohy:

1/94 Cestovní zprávy SZÚ za rok 1993. (Kol.autorů SZÚ, březen 1994)
2/94 Standardní metodika – výnos hl.hyg. č. HEM-370-30.3.94 – dr.Kvášová. Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů. Autor: Referenční lab. pro fyzikál. a plynovou sterilizaci a kontrolu její účinnosti – Hradec Králové, květen 1994.
3/94 Výsledky závěrečných zpráv ukončených výzkumných projektů v SZÚ – 1993 – kol. autorů.
4/94 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1993. (kol. autorů, září 1994).
5/94 Polychlorované bifenyly (PCB) a polychlorované terfenyly (PCT), IPCS – Hyg.směrnice č. 68, (J. Melicherčík, O.Velek) – září 1994.
6/94 Metodický návod pro stanovení kovů v půdě. (Čurdová, M. Tvrdíková) – říjen l994.
7/94 Metodický návod pro testování lokální tolerance a potenciálu kožní senzibilizace chemických látek, přípravků a dermotropních materiálů. (D.Jírová, D.Bittnerová) – listopad 94.
8/94 Standardní metodika ochranné deratizace. (V.Rupeš, P. Rödl) Prosinec l994.

Zvláštní číslo:

Personální bibliografie SZÚ 1992/93. Ročník 1 – březen 1994.

zpět

 

1995

Monotematická čísla:

1/95 III. konference na téma „Podpora a ochrana zdraví“ – Liberec 11.-13. dubna l994. (Kol. autorů) – prosinec l994.
2/95 Seznam dezinfekčních přípravků schválených hlavním hygienikem ČR k 30.9.1994. (J.Kneiflová) – leden 1995.
3/95 Přístroje k úpravě vnitřního ovzduší. (Met. pokyn). Kol. autorů. Únor l995.
4/95 Cestovní zprávy pracovníků SZÚ (kol. autorů) – určeno HS.
5/95 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR v roce 1994. (kol. autorů).
6/95 Soubor přednášek z toxikologického semináře Odborné skupiny toxikologické chemie České společnosti chemické. (Pardubice, 19.-21.9.1995). (Kol.autorů) – prosinec 1995.
7/95 XXIII. Ostravské dny dětí a dorostu – Rožnov pod Radhoštěm 10.-12.5.95. Únor 1996, (kol. autorů).

Zvláštní čísla:

Personální bibliografie SZÚ 1993/94. Ročník 2 – duben 1995.
Sborník z konference k 70. výročí založení SZÚ „Perspektivy oborů ochrany a podpory zdraví“. – mimořádné číslo AHEM. Určeno HS.

zpět

 

1996

Monotematická čísla:

1/96 Vybrané referáty ze slavnostních konferencí SZÚ. Únor 1996, určeno pro HS. (kol. autorů)
2/96 Seznam dezinfekčních a deratizačních přípravků a sterilizačních přístrojů a pomůcek (kol. autorů). Březen 96.
3/96 Činnost Národních referenčních center, laboratoří a pracovišť v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v roce 1995 (kol. autorů) – duben 96.
4/96 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1995. (kol. autorů), říjen 96.
5/96 Sklářský průmysl a produkce – ke zdravotním důsledkům genotoxicity (V.Srb, V.Křesťan), září 1996.

Zvláštní číslo:

Personální bibliografie SZÚ – 1994/95. Ročník 3 – září 1996.

zpět

 

1997

Monotematická čísla:

1/97 Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 1996. Kolektiv autorů, duben 1997. Určeno pro HS.
2/97 Ochrana zdraví v českých normách (A.Fuchs) – květen 1997.
3/97 Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých na území ČR. (F. Rettich a kol.), červen 1997.
4/97 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1996. (kol. aut.), srpen 1997.
5/97 Metodický návod pro dekontaminaci a rozklad vybraných mykotoxinů v laboratořích. (V.Ostrý, J.Ruprich, M. Überhuberová – SZÚ Brno, září 1997.
6/97 Mykotoxin ochratoxin A: hodnocení nebezpečnosti a zdravotního rizika. (J.Ruprich – SZÚ Brno). Říjen 1997.
7/97 Antidota při otravách. (Daniela Pelclová- Toxikologické středisko). Prosinec 1997.

Zvláštní číslo:

Personální bibliografie SZÚ 1995/96. Ročník 4 – duben 1997.

zpět

 

1998

Monotematická čísla:

1/98 Standardní metodika „Ověřování insekticidní účinnosti přípravků pro ochrannou desinsekci“. Leden 1998. (V. Rupeš, F.Rettich)
2/98 Metodický postup dezinfekce mikroskopických hub v pracovním a životním prostředí člověka. Únor 1998. (J. Paříková, V. Ostrý, M. Váňová, A. Orlita, J. Zelenková).
3/98 Antigenní formule sérovarů salmonel. Březen 1998. (Úprava a překlad z francouzského originálu D.Dědičová a E.Kodytková). Březen 1998.
4/98 Mikrobiologicko-hygienické vyšetřovací metody pro půdy, komposty a jiná neminerální hnojiva, čistírenské kaly a další tekuté a tuhé odpadní materiály. Mikroskopicko – hygienické posouzení účinnosti procesu kompostování. Březen 1998. (K. Klánová).
5/98 Přehled dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů, pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody v bazénech. (J.Kneiflová a kol.). Duben 1998.
6/98 Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže. (Nevyšlo)
7/98 Činnost Národních referenčních laboratoří v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v SZÚ i mimo SZÚ v roce 1997. (Kol. autorů). Červen 1998.
8/98 Ochrana zdraví v českých technických normách. (A. Fuchs). Červen 1998.
9/98 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR za rok 1997. (Kol. aut.) Srpen 1998.

Zvláštní číslo:

Personální bibliografie SZÚ 1996/97. Ročník 5 – duben 1998.

zpět

 

1999

Monotematická čísla:

1/99 Ochrana zdraví v českých technických normách. Autor: Alexandr Fuchs. Prosinec 1998, náklad 450 výtisků.
2/99 Přehled dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních pomůcek a přístrojů a přípravků pro dezinfekci vody. Autoři: J.Kneiflová a kol. Únor 1999
3/99 Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 1998. Kol. autorů SZÚ. Březen 1999
4/99 Činnost Národních referenčních laboratoří v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v SZÚ i mimo SZÚ v roce 1998. Autoři: V.Rupeš a kol.. Duben 1999.
5/99 Mikrobiologicko-hygienické vyšetřovací metody vnitřního prostředí. Autor: K. Klánová a M.Hostičková. Květen 1999
6/99 Metodické doporučení č. 1/1999/CZŽP k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů: Stanovení počtu ß-D-glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C. Metodické doporučení č. 2 k mikrobiologickému zkoučení potravin a pokrmů: Kultivační metoda průkazu bakterií rodu Shigella. Autoři: L.Schlemmerová, V.Špelina. Červen 1999.
7/99 Ochrana zdraví v českých technických normách. Autor: A.Fuchs. Srpen 1999
8/99 Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek. Kol.. autorů. Září 1999
9/99 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v ČR a SR v roce 1998. Kol. autorů. Říjen 1999.

Zvláštní čísla:

Personální bibliografie SZÚ 1997/98. Ročník 6 – duben 1999
Povodně 1997 – zkušenosti hygienické služby. Zpracovala: R. Beranová . Srpen 1999

zpět

 

2000

Monotematická čísla:

1/2000 Doporučené metody ve virologické diagnostice. Kol.autorů. Leden 2000
2/2000 Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR k 31.1.2000. Kol. autorů. Únor 2000
3/2000 Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic. Autoři: L. Bezpalcová, D. Jírová, S. Fiker. Květen 2000
4/2000 Ochrana zdraví v českých technických normách (5. pokračování). Červenec 2000
5/2000 Metody biologického monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí. Cytogenetická analýza periferních lymfocytů. Aktualizace Přílohy AHEM č. 20/89. Autor: P. Rossner, H. Bavorová, D. Očadlíková. Červenec 2000
6/2000 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice na rok 1999. Kol. autorů. Srpen 2000
7/2000 Ochrana zdraví v českých technických normách (6. pokračování). Autor A. Fuchs, E. Navrkalová, SZÚ – Centrum HPNP. Prosinec 2000

Zvláštní číslo:

Personální bibliografie SZÚ 1998/99. Ročník 7 – duben 2000

zpět

 

2001

Monotematická čísla:

1/2001 Současné poznatky o první pomoci při expozici chemickým látkám a při kontaminaci těmito látkami. Autor: Daniela Pelclová, VFN a 1.LF UK Praha 2, Klinika nem. z povolání. Leden 2001
2/2001 Seznam dezinfekčních, dezisekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody, schválených hlavním hygienikem ČR k 1.1.2001. Kolektiv autorů SZÚ-CEM. Leden 2001
3/2001 Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. Autoři: M. Zimová, J. Preslová – SZÚ. Únor 2001
4/2001 Ochrana zdraví v českých technických normách (7. pokračování). Autor: A. Fuchs, E. Navrkalová, SZÚ – Centrum HPNP. Květen 2001
5/2001 Cestovní zprávy SZÚ za rok 2000
zvl. č./2001 Personální bibliografie SZÚ 1990/00
6/2001 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2000
7/2001 Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy.
8/2001 Ochrana zdraví v českých technických normách (osmé pokračování)

zpět

 

2002

Monotematická čísla:

1/2002 Standardní operační postupy pro vyšetřování mikroorganismů v ovzduší a pro hodnocení mikrobiologického znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí
2/2002 Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR k 1.1.2002
3/2002 Cestovní zprávy SZÚ za rok 2001
4/2002 Ochrana zdraví v českých technických normách (deváté pokračování)
5/2002 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2001
6/2002 Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých, Standardní metodika speciální ochranné deratizace
7/2002 Ochrana zdraví v českých technických normách
zvl. č./2002 Personální bibliografie SZÚ 2000/2001

zpět

 

2003

Monotematická čísla:

1/2003 Metodické doporučení mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů, Kultivační metoda průkazu aflatoxinogenních mikromycetů (plísní) Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus v potravinách a pokrmech
2/2003 Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 2002
3/2003 Standardní operační postupy pro biologické monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí
4/2003 Ochrana zdraví v českých technických normách
5/2003 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2002
zvl. č./2003 Personální bibliografie SZÚ 2001/2002
6/2003 Ochrana zdraví v českých technických normách

zpět

 

2004

Monotematická čísla:

1/2004 Ochrana zdraví v českých technických normách
2/2004 Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 2003
3/2004 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2003
zvl. č /2004 Personální bibliografie SZÚ 2002/2003
4/2004 Ochrana zdraví v českých technických normách

zpět

 

2005

Monotematická čísla:

1/2005 Vybrané kapitoly o komunikaci rizika
2/2005 Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti
zvl. č./2005 Historie Státního zdravotního ústavu v Praze
3/2005 Ochrana zdraví v českých technických normách
zvl. č./2005 Personální bibliografie SZÚ 2004
4/2005 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2004

zpět

 

2006

1/2006 Standardní metodika ochranné deratizace
2/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách
3/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách
zvl. č./2006 Personální bibliografie SZÚ 2005
4/2006 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice
v roce 2005
5/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách
6/2006 Survelliance programy vybraných nákaz

zpět

 

2007

1/2007 Cytogenetická analýza periferních lymfocytů.
(Aktualizace platné standardní metodiky)
zvl. č./2007 Personální bibliografie SZÚ 2006
2/2007 Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice
v roce 2006
3/2007 Ochrana zdraví v českých technických normách
4/2007 Ochrana zdraví v českých technických normách

zpět

 

2008

1/2008 Metodika stanovení indikátorů mikrobiologické kontaminace hygienizovaných kalů z Ċistíren odpadních vodMetodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích
2/2008 Ochrana zdraví v českých technických normách

zpět

 

2009

v roce 2009 nevyšlo žádné číslo

zpět

 

2010

1/2010 Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení z hlediska požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR
Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví

zpět

 

2011

1/2011* Základy hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a odborné způsobilosti v rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví

zpět

 

2012-13

V letech 2012 a 2013 nevyšlo žádné číslo.

zpět

 

2014

1/2014 Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů

zpět

 

2015

1/2015 Vodní rekreace – koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách

zpět

 

2016

V roce 2016 nevyšlo žádné číslo časopisu AHEM.

zpět

 

2017

1/2017 Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotní a veterinární péče z hlediska požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR

Toto Metodické doporučení nahrazuje předchozí z prosince 2009 (AHEM 1/2010)

zpět

 

2018

1/2018 Studie obsahu a zastoupení trans-mastných kyselin v mateřském mléce v ČR

2/2018 Fast Food 2016/17 Závěrečná technická zpráva

zpět

 

2019

1/2019 Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů
Závěrečná technická zpráva

zpět

 

2020

1/2020 Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže

2/2020 Sůl v pečivu – Technická zpráva

3/2020 Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

zpět

 

2021

1/2021 Sůl v masných výrobcích – Technická zpráva

2/2021 Omega-3 mastné kyseliny v lidské krvi – omega-3 index (Závěrečná technická zpráva)

3/2021 Využití metod dálkového průzkumu Země pro detekci a monitoring koupacích míst v České republice

4/2021 Standardní operační postupy pro vyšetřování vnitřního prostředí

5/2021 Metodický návod pro dekontaminaci vybraných mykotoxinů v laboratořích

6/2021 Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže.
Toto Metodické doporučení nahrazuje předchozí z roku 2020 (AHEM 1/2020)

zpět

 

2022

1/2022 Využití rybího oleje z tresčích jater s omega-3 mastnými kyselinami a vitaminy A, D, E ve školních pokrmech

2/2022 Přístupy při monitorování mikrobiálního znečištění koupacích vod

3/2022 Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
Erratum pro AHEM 3/2022

 

zpět

2023

1/2023 Metody detekce vybraných patogenů a podmíněných patogenů v pitné vodě
Aktualizace Přílohy č. 5/1990 k AHEM – Jednotné metody detekce nových mikrobiálních kontaminantů pitné vody

2/2023 Komunikace se spotřebiteli jako základní prostředek pro zvyšování důvěry v kohoutkovou vodu
Certifikovaná metodika

 

 

zpět