Infekční nemoci

Legislativa k infekčním nemocem

Předpisy, zákony a nařízení vlády  v plném znění platné v ČR naleznete např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Předpisy pro EU naleznete na https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html 

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2371 ze dne 23. listopadu 2022 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2370 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
 • Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 z 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů,

 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 474/2002 Sb.
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

 

 • vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
 • vyhláška MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19,
 • vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
 • vyhláška č. 143/2008 Sb., o lidské krvi, a č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
 • Zákon č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu.