Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Rezidua pesticidů a spotřeba

Rezidua jsou stopy pesticidů, které lze nalézt v potravinách a krmivech po ošetření přípravky na ochranu rostlin (POR). Podle nařízení (ES) 396/2005 jsou stanoveny maximální limity reziduí (MLR) a je provedeno posouzení rizik tak, aby byla zajištěna bezpečnost pro všechny evropské skupiny spotřebitelů, včetně zranitelných skupin. Stanovení MLR je proto dokončeno před udělením povolení pro přípravky na ochranu rostlin.

Obecně platí, že MLR jsou nejvyšší zákonnou úrovní koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo krmivech nebo na jejich povrchu na základě správné zemědělské praxe (GAP) a nejnižší expozice spotřebitele nezbytné k ochraně zranitelných spotřebitelů.

Při provádění zkoušek reziduí se bere v úvahu kritická GAP, což znamená například maximální počet navržených aplikací, nejkratší interval mezi aplikacemi, maximální aplikační dávka a kratší interval před sklizní. Hodnocení reziduí zahrnuje hodnocení příslušných studií, jako jsou studie stability při skladování, povaha a velikost reziduí v rostlinách, hospodářských zvířatech, zpracovaných komoditách a následných plodinách.

Po vyhodnocení těchto údajů je provedeno posouzení rizik pro spotřebitele, aby bylo zajištěno, že potraviny jsou bezpečné pro spotřebu.

Související odkazy

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023-2025 ČR