Soutěž Podnik podporující zdraví

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2023

prihlaska_do_souteze_velke_podniky_2023
dotaznik_sebehodnoceni_pro_velke_podniky_2023

prihlaska_do_souteze_pro_male_stredni_podniky_2023
dotaznik_sebehodnoceni_pro_male_stredni_podniky_2023

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

        roku 2023

 


l.                  Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

ll.               Podmínky soutěže:

Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.

Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.

Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2023. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

Podniky a organizace soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců).

llI.           Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.szu.cz, www.podnikpodporujicizdravi.cz a www.mzcr.cz .

 

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

MUDr. Vladimíra Lipšová
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 964,vladimira.lipsova@szu.cz

Ing. Jana Zónová
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 731, jana.zonova@szu.cz

Dana Šourková
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 415, dana.sourkova@szu.cz

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961, klara.jokesova@mzcr.cz