Studie HAPIEE

Informace o zpracování osobních údajů v rámci realizace studie „Zdraví a životní styl“

dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Vážení,

rádi bychom Vás ujistili, že zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů je naší prioritou. Na následujících stránkách se dozvíte informace, které osvětlují podrobnosti zpracování osobních údajů v naší organizaci, konkrétně o zpracování osobních údajů v rámci projektu „Zdraví a životní styl“  (dále jen „HAPIEE“).

V tomto dokumentu naleznete konkrétní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v rámci projektu HAPIEE. V závislosti na konkrétním zpracování Vám veškeré informace o obecném i konkrétním zpracování také budou sděleny před jeho samotným zahájením. Obecné informace lze nalézt na tomto odkazu: https://www.szu.cz/gdpr

1. Totožnost správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10 a University College London (UCL), která je mezinárodním koordinátorem studie.

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších příslušných právních předpisech.

Ústav je dle zákona zejména oprávněn chránit a podporovat zdraví, monitorovat zdraví, kontrolovat kvalitu služeb k ochraně veřejného zdraví a k dalším souvisejícím činnostem.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob.

Institut epidemiologie a veřejného zdraví UCL se zabývá hlavními zdravotními problémy, jako jsou nerovnosti ve zdraví, obezita, kouření a alkohol, stárnutí a organizace zdravotní péče. Zaměřuje na determinanty zdraví a účinky sociálních faktorů na zdraví ve střední a východní Evropě a Rusku. Účastní se několika mezinárodních výzkumných projektů. Vede velkou kohortovou studii o zdraví a stárnutí: studie HAPIEE, do které se zapojilo více než 35 000 mužů a žen v České republice, Polsku, Litvě a Rusku.

2. Studie HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe) je prospektivní mezinárodní kohortová studie, která byla založena v letech 2002-2005. Cílem české části studie bylo vytvořit reprezentativní vzorek dospělé populace (ve věku 45-69 let) žijící v České republice, u které bude dlouhodobě sledován zdravotní stav do vysokého věku s cílem vyhodnotit vliv významných determinant zdraví, jako je životní styl, způsob stravování, sociální prostředí, psychologické faktory a stav životního prostředí na zdraví a stárnutí těchto osob. Účastníci jsou zhruba každé dva roky korespondenčně kontaktováni poštou s žádostí o aktualizaci informací o zdravotním stavu. Dále je zjišťován výskyt srdečně cévních onemocnění a cévních mozkových příhod, včetně průběhu nemoci, hospitalizace či podstoupení léčebných zákroků.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Informace o pověřenci získáte zde

3.      Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Rozsah požadovaných osobních údajů je vždy plně přizpůsoben účelu konkrétního zpracování, je tedy dodržena zásada minimalizace. Nepožadujeme žádné zbytečné osobní údaje.

V rámci projektu HAPIEE zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, rok narození, rodné číslo),
  • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo/e-mail),
  • zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu: krevní tlak, výška, hmotnost, obvod pasu, fyzické testy, výsledky ze spirometrie, výsledky rozboru vzorku žilní krve).

Účelem zpracování výše představených osobních údajů je vědecká analýza dat o zdravotním stavu české populace, statistické zpracování a publikace anonymizovaných dat, obecně jsou tedy data zpracovávána pro účely vědeckého výzkumu, který pomůže monitorovat a vyhodnocovat důležité zdravotní aspekty a jeho výstupy mohou pomoci tisícům lidí.

4.      Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Právními tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. údaje o Vašem zdravotním stavu) zpracováváme zejména na základě výjimky pro účely vědeckého výzkumu dle 9 odst. 2 písm. j) Nařízení.

Pokud jste souhlasili s účastí na studii (viz. Informovaný souhlas s účastí na studii, který Vám byl předložen) je z podstaty výše představeného účelu nutné zpracovat Vaše osobní údaje. Účastnit se studie bez poskytnutí osobních údajů není prakticky možné. Informujeme Vás tedy, že při neposkytnutí výše zmíněných osobních údajů se nebudete moci studie účastnit.

5.      Kategorie subjektů údajů

Subjektem zpracování osobních údajů jsou účastníci na základě informovaného souhlasu.

6.      Kategorie příjemců osobních údajů

  • University College London(společný správce osobních údajů), Londýnská univerzita, prof. MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D
  • Biochemické laboratoře (analýza krevního vzorku, biochemické laboratoře obdrží pouze pseudonymizovaný vzorek Vaší krve).

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat třetím stranám.

7.      Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce a jím pověření zpracovatelé (na základě zpracovatelských smluv nebo obdobného vztahu, viz bod 6.). Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce nebo zpracovatele, nebo jinými smluvními subjekty, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškerým dokumentům obsahujícím osobní údaje je tak poskytována dostatečná ochrana. Elektronické zpracovávání osobních údajů podléhá logování do systému. Osobní údaje podléhají pseudonymizaci. Výstupy ze studie jsou anonymní.

8.      Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání studie. Data budou publikována v anonymizované podobě.

9.      Vaše práva

Informujeme Vás o Vašem právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právu požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právu požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl. 19 Nařízení, právu na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, právu vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení), právu nebýt subjektem automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení.

Pro realizaci Vašich práv využijte kontaktní údaje uvedené na konci v tomto dokumentu.

10.   Další důležité informace

Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva, SZÚ Vás o tomto porušení bude bez zbytečného odkladu informovat za podmínek ustanovení čl. 34 Nařízení.

Informujeme Vás, že může dojít k aktualizaci této informace o zpracování Vašich osobních údajů. U každé revize bude uvedeno datum a číslo aktualizace. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná na webových stránkách. Doporučujeme Vám pravidelně se o zpracování osobních údajů informovat.

Kontaktní údaje
Doručovací adresa Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48

Praha 10, 100 00

Datová schránka ymkj9r5
E-mail hapiee@szu.cz
Telefonní číslo