Lidský biomonitoring

Mezinárodní projekty

Evropské partnerství pro hodnocení rizik chemických látek PARC  2022-2029

PARC projekt (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) navazuje na předchozí evropské aktivity v harmonizaci a inovacích metod lidského biomonitoringu, a rozšiřuje záběr na vývoj nových spolehlivějších způsobů hodnocení zdravotních rizik chemických látek. Cílem je podpořit Strategii EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek tvorbou objektivních podkladů pro účinnou kontrolu nebezpečných chemických látek v životním prostředí. Projektu v rámci HORIZON EUROPE se účastní téměř 200 institucí z 28 zemí. Stránky projektu (en) ZDE. SZÚ zajišťuje účast ČR na harmonizované studii expozice dětí chemickým látkám.

Evropská iniciativa pro harmonizaci lidského biomonitoringu HBM4EU 2016-2022

Projekt kofinancovaný v rámci programu Horizont 2020 pokračoval v harmonizaci a rozvoji lidského biomonitoringu za účasti 30 zemí. Významným výstupem projektu je databáze evropských studií lidského biomonitoringu na portálu IPCHEM (Informační platforma pro monitoring chemických látek) obsahující také základní informace o těchto studiích. Přispěla sem řadou studií i Česká republika prostřednictvím Státního zdravotního ústavu v Praze. Dalším zajímavým výstupem je vizualizace dat pro vzájemné porovnání obsahu jednotlivých toxických látek v biologickém materiálu člověka, získaných různými evropskými studiemi lidského biomonitoringu, EU HBM DASHBOARD. Stránky projektu (en) ZDE.

Projekt COPHES a mezinárodní pilotní studie DEMOCOPHES 2010-2012

Tento mezinárodní projekt odstartoval snahy o harmonizaci národních lidských monitoringů v evropských zemích. Koordinovaná společná pilotní studie byla provedena v 16 státech (Belgie, Česko, Kypr, SRN, Dánsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko, Švédsko, Spojené Království, Portugalsko, Lucembursko a Irsko) a dalších 5 zemích připojených k projektu (Rakousko, Francie, Švýcarsko, Norsko, Chorvatsko). V metodicky sjednocené pilotní studii byly použity harmonizované protokoly pro nábor respondentů (děti ve věku 6 – 11 let a jejich matky) a dotazníkové šetření, pro způsob odběru vzorků a stanovení obsahu kadmia, metabolitů ftalátů a kotininu v moči a rtuti ve vlasech evropské populace. V ČR byl projekt realizován v Praze a v Liberci. Více o české části projektu ZDE.

Projekt PHIME – Vliv dlouhodobé nízké expozice směsi prvků na zdraví citlivých populačních skupin 2006-2011

Česká republika se prostřednictvím Státního zdravotního ústavu účastnila projektu PHIME na úkolech zaměřených na geografické modely expozice vybraným toxickým prvkům a jejich retrospektivní a prospektivní trendy. V rámci projektu proběhly analýzy kadmia, olova a rtuti v krvi a) dětí ve věku 5–12 let, b) žen ve věku 55 – 59 let a c) pracovníků Kovohutí Příbram. Více o těchto studiích ZDE.