Lidský biomonitoring

PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek

 

 

 

 

Projekt PARC je celoevropský výzkumný a inovační partnerský program podporovaný Evropskou Komisí (HORIZON Europe), který má za cíl zlepšit hodnocení rizik chemických látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, a v konečném důsledku přispět ke snížení jejich výskytu v životním prostředí. Projekt má zásadním způsobem podpořit Strategii EU pro chemické látky, která cílí k udržitelnosti a k prostředí bez toxických látek. Projekt usiluje napomoci i tomu, aby bylo možné lépe předvídat i teprve vznikající zdravotní rizika a reagovat na ně. Stránky projektu (EN) ZDE. Leták se základními informacemi (CZ) ZDE.

Státní zdravotní ústav se v projektu zapojuje do harmonizovaných mezinárodních studií obsahu toxických chemických látek v těle obyvatelstva. Využíváme dlouholeté zkušenosti s lidským biomonitoringem nebezpečných široce rozšířených chemických látek s bioakumulačními, neurotoxickými, karcinogenními a reprotoxickými účinky, narušujícími prenatální vývoj a hormonální systém. Navazujeme na program národního lidského biomonitoringu, který s podporou Ministerstva zdravotnictví organizujeme již 30 let, a na předchozí aktivity v podobných mezinárodních projektech. 

Státní zdravotní ústav v rámci projektu PARC koordinuje národní studii  EXPOZICE DĚTÍ CHEMICKÝM LÁTKÁM ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, která probíhá v roce 2024.

Proč se tato studie pořádá?

Všichni jsme denně vystaveni pestré směsi chemických látek, které se unikají do životního prostředí nebo které záměrně přidávají výrobci do běžně používaných produktů pro zlepšení jejich vlastností. Víme ale, že řada těchto látek je toxická a může po vstupu do těla člověka významně poškozovat zdraví. Proto je nutné tyto látky vyřadit z používání nebo alespoň podstatně redukovat. Aby mohly být regulace toxických látek prosazeny, jsou potřeba informace o tom, jak moc jsou lidé nebezpečným látkám vystaveni. Studie Expozice dětí chemickým látkám si klade za cíl zjistit,  v jakém množství a z jakých pravděpodobných zdrojů se toxické chemické látky (bisfenoly, ftaláty, některé pesticidy a toxické kovy) dostávají do těla, a jaké mohou mít zdravotní dopady. Výsledky harmonizovaných studií ze všech 17 zúčastněných evropských zemí pak budou využity k podpoře zákonů pro regulaci výroby a používání těchto toxických chemických látek. 

Jak studie probíhá?

Naše výzkumné týmy ve spolupráci se základními školami ve vybraných oblastech České republiky zvou k účasti rodiče a jejich děti ve věku 6 – 11 let. Rodiče i dítě seznámíme důkladně s obsahem studie. Na předem domluvené schůzce poskytne dítě vzorek ranní moče a vlasů, s rodiči probereme možné zdroje nebezpečných chemických látek, které budeme v biologických vzorcích analyzovat.  Studie proběhne ve všech čtyřech ročních období roku 2024, aby bylo možné zjistit mezisezónní rozdíly. 

Všechny údaje, které ve studii získáme, tedy údaje z dotazníku a výsledky analýz biologických vzorků, budou zakódovány. To znamená, že žádné údaje nemohou být při zpracování spojeny s konkrétní osobou. Publikované výsledky studie budou souhrnné a nebudou obsahovat informace, které by bylo možné zpětně vysledovat k účastníkům. Budeme přitom postupovat v souladu se zákonnými opatřeními, jako je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Více o ochraně osobních údajů v lidském biomonitoringu ZDE

V roce 2025 zahájíme obdobnou studii lidského biomonitoringu mladší dospělé populace ČR.