Lidský biomonitoring

PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek

 

 

 

 

Projekt PARC je celoevropský výzkumný a inovační partnerský program podporovaný Evropskou Komisí (HORIZON Europe), který má za cíl zlepšit hodnocení rizik chemických látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, a v konečném důsledku přispět ke snížení jejich výskytu v životním prostředí. Projekt má zásadním způsobem podpořit Strategii EU pro chemické látky, která cílí k udržitelnosti a k prostředí bez toxických látek. Projekt usiluje napomoci i tomu, aby bylo možné lépe předvídat i teprve vznikající zdravotní rizika a reagovat na ně. Stránky projektu (EN) ZDE.

Státní zdravotní ústav se v projektu zapojuje do harmonizovaných mezinárodních studií obsahu chemických látek v těle populací. Využívá dlouholeté zkušenosti s lidským biomonitoringem nebezpečných široce rozšířených chemických látek s bioakumulačními, neurotoxickými, karcinogenními a reprotoxickými účinky, narušujícími prenatální vývoj a hormonální systém. Navazuje na program národního lidského biomonitoringu, který s podporou Ministerstva zdravotnictví organizuje již bezmála 30 let, a na předchozí aktivity v podobných mezinárodních projektech. 

Státní zdravotní ústav v rámci projektu PARC koordinuje národní studii  EXPOZICE DĚTÍ CHEMICKÝM LÁTKÁM ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, která proběhne v příštím roce 2024.

Proč se tato studie pořádá?

Všichni jsme denně vystaveni pestré směsi chemických látek, které se dostávají do životního prostředí nebo které přidávají výrobci do běžně používaných produktů. Víme ale, že některé z těchto látek po vstupu do těla člověka mohou poškozovat zdraví. Proto musí být regulovány ať již v potravinách, vodě, v ovzduší nebo v běžně používaných předmětech. Aby mohla být regulace prosazena, jsou zapotřebí informace o tom, jak moc jsou lidé nebezpečným látkám vystaveni. Tato studie si klade za cíl porozumět tomu, jak a v jakém množství se vybrané chemické látky (bisfenoly, ftaláty, pesticidy, kovy) dostávají do těla, a jaká mohou představovat zdravotní rizika. To je možné pomocí lidského biomonitoringu (měření obsahu chemických látek v biologických vzorcích odebraných od lidí).
Výsledky studie budou použity k podpoře zákonů pro regulaci výroby a používání škodlivých chemických látek. Tato harmonizovaná studie proběhne v 17 zemích Evropy. 

Jak bude studie probíhat?

Výzkumné týmy pozvou ve vybraných oblastech České republiky k účasti rodiče a jejich děti ve věku 6 – 11 let, a to ve spolupráci se základními školami. Rodiče i dítě seznámíme důkladně s obsahem studie. Na předem domluvené schůzce poskytne dítě vzorek ranní moče a vlasů, s rodiči probereme možné zdroje nebezpečných chemických látek, které budeme v biologických vzorcích analyzovat.  Studie proběhne během roku 2024 ve všech čtyřech ročních období, aby bylo možné zjistit mezisezónní rozdíly v obsahu chemických látek. 

Všechny údaje, které budou ve studii získány, tj. osobní údaje, další údaje z dotazníku a výsledky analýz biologických vzorků, budou zakódovány. To znamená, že žádné údaje nemohou být při zpracování spojeny s konkrétní osobou. Publikované výsledky studie budou souhrnné a nebudou obsahovat informace, které by bylo možné zpětně vysledovat k účastníkům. Bude přitom postupováno v souladu se zákonnými opatřeními, jako je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Více o ochraně osobních údajů v lidském biomonitoringu ZDE