Laboratorní metodiky a vzorkování

Metody přírodní koupaliště

V letech 2011 až 2013 probíhal výzkumný projekt Technologické agentury ČR „Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání“ (TA 01020675). Jeho hlavními výstupy jsou tyto metodické dokumenty:

  • ČSN 75 7717 Kvalita vod – Stanovení planktonních sinic – revize normy z prosince 2013, která je dostupná prostřednictvím prodejců norem
  • Technické doporučení I-F-24  Mikrobiologické rozbory povrchových vod ke koupání (prosinec 2013) – prodává Hydroprojekt-Sweco (cena 80 Kč)
  • Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání – Ministerstvem zdravotnictví ČR certifikovaná metodika, volně ke stažení
  • Atlas makroskopických jevů spojených s výskytem vodních květů sinic a dalších organismů v přírodních koupacích vodách
    – volně ke stažení, opravená verze z května 2014
  • Výpočet buněčného objemu sinic (objemové biomasy) pro povrchové vody ke koupání – soubor ve formátu MS Excel, volně ke stažení

Prezentace ze semináře Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání, který se konal dne 29. 4. 2014 na Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., jsou k dispozici na stránkách projektu.