Pitná voda

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (vydanou pod č. 83/2014 Sb.), vydává SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. Metodika byla zpracována na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na základě této metodiky dne 1.9.2014 seznam dosud posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů v pitné vodě na svých webových stránkách v kapitole “Veřejné zdraví”, podkapitole “Pro odbornou veřejnost”, podkapitole “Pitná voda – pesticidy – nerelevantní metabolity”. Seznam je postupně doplňován. Poslední aktualizace byla zveřejněna  4. 4. 2023.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejňuje a dvakrát ročně aktualizuje tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin, který slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Přehled ÚKZÚZ však obsahuje jen přípravky v současné době povolené k aplikaci v ČR. Proto SZÚ doplňuje tento přehled o seznam přípravků (a jejich metabolitů), jejichž aplikace již není povolena, ale mohou v podzemních vodách perzistovat a být nalézány v měřitelných koncentracích.