Pitná voda

Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem (spolu s příjmem dalších tekutin) je nejen podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu. Riziko spojené s nevhodnou kvalitou nelze vyloučit u žádné vody, bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z vodovodu nebo studny, o vodu upravenou nějakým zařízením nebo vodu balenou.

Další informace týkající se pitné vody lze najít v sekcích Studny, Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody a Balená voda.

Monitoring pitné vody

Zprávy o kvalitě pitné vody v České republice v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí z let 1996 až 2023. Počínaje rokem 2004 jsou zpracovávány z údajů pocházejících prakticky ze všech veřejných vodovodů ČR a z velmi vysoké části veřejných a komerčních studní.

Celý článek ...

Metodická pomůcka k posouzení rizik vnitřních vodovodů z hlediska rizika olova v pitné vodě

Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu vydává metodickou pomůcku k provedení § 3d zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek ...

Seznam požadovaných léčiv ke stanovení ve veřejných vodovodech v rámci úkolu hlavního hygienika pro rok 2024 a jejich doporučené limity

Na základě žádosti ministerstva zdravotnictví vydává SZÚ – NRC pro pitnou vodu doporučení pro orgány ochrany veřejného zdraví.

Celý článek ...

Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu

Celý článek ...

Dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku

Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku

Celý článek ...

Holandské tajemství: jak se v Nizozemí zajišťuje bezpečná pitná voda bez chloru

Český překlad odborného článku P. Smeetse a kol., který podrobně popisuje strategii výroby bezchlorové pitné vody v Nizozemí.

Celý článek ...

Jak ověřovat shodu s limity pro akrylamid, epichlorhydrin a chlorethen v pitné vodě

Návod pro provozovatele vodovodů, jako provést výpočet koncentrace v pitné vodě (stanovisko NRC pro pitnou vodu)

Celý článek ...

Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě

Celý článek ...

K otázce přijatelných koncentrací léčiv v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce sledování léčiv v pitné vodě a jejich přijatelných koncentrací

Celý článek ...

Nový koronavirus a pitná voda

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

Celý článek ...

Pach teplé vody po sirovodíku (sulfanu)

Články popisující mechanismus vzniku pachu teplé vody po sirovodíku a návrh možných nápravných opatření

Celý článek ...

Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů

Upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů, které musely v důsledku koronavirové pandemie omezit svou činnost - prevence legionelové infekce

Celý článek ...

Může zmrazování vody zlepšit její kvalitu?

Informace Národního referenčního centra pro pitnou vodu

Celý článek ...

Kvalita pitné vody ve vnitřních vodovodech

Článek z časopisu Vytápění, větrání, instalace

Celý článek ...

Sledování uranu v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k novele vyhlášky č. 252/204 Sb.

Celý článek ...

Metodické doporučení ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel)

Celý článek ...

Nouzové zásobování pitnou vodou

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu

Celý článek ...

Posouzení rizik – metodická podpora

Celý článek ...

Co je dobrá pitná voda?

Příspěvek z konference Pitná voda Tábor 2016, který se na základě ankety zahraničních a tuzemských odborníků i laiků zamýšlí nad tím, jak by měla vypadat dobrá pitná voda a jak ji veřejnost vnímá. Shrnutí ankety je doplněno vzpomínkou na jejího iniciátora, prof. Dietricha Maiera (1944-2015).

Celý článek ...

Mikroplasty v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku

Celý článek ...

Riziko pití vody z měděné nádoby

Upozornění Národního referenčního centra pro pitnou vodu na možné zdravotní riziko pití vody z měděné nádoby

Celý článek ...

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví a provozovatele vodovodů

Celý článek ...

Převařování pitné vody jako jeden ze způsobů její dezinfekce

Celý článek ...

Pitná voda bez chloru

Informace pro provozovatele vodovodů, kteří by chtěli dodávat pitnou vodu bez chloru či jiné chemické dezinfekce.

Celý článek ...

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2014 Národní referenční centrum pro pitnou vodu vydalo metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. Metodika byla zpracována na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Celý článek ...

Hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě

Celý článek ...

Péče o síť

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody"

Celý článek ...

Zásady správné péče o vnitřní vodovod

Celý článek ...

Legionelóza a její prevence

Celý článek ...

Zdravotní rizika pitné vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek

Rešerše zpracovaná v rámci atestační práce obhájené v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, která shrnuje poznatky (k roku 2008) o nepříznivém působení vody s vyšším obsahem minerálů (rozpuštěných látek) na lidský organismus.

Celý článek ...

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Učební pomůcka pro získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou. Plný text příručky (upravená verze z roku 2007) volně ke stažení.

Celý článek ...