Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Dne 8. 12. 2021 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (pozor: nejedná se ještě o novelu související s transpozicí směrnice EU 2020/2184!). Novela byla provedena vyhláškou č. 446/2021 Sb. a nabývá činnosti dnem 1. 1. 2022.

Novela např.:

  • upravuje § 3 odst. 6 (hygienické limity pro pitnou vodu pro ukazatele, které nejsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb.),
  • reaguje na nedávno vydanou legislativu EU ohledně plastů určených pro styk s potravinami,
  • nově definuje přípustné technologie na úpravu vody (§ 14 odst. 3),
  • upravuje přílohu 1, zejména pokud se týká podmínek výluhových zkoušek cementových materiálů a minimálního rozsahu stanovovaných ukazatelů pro jednotlivé materiály (bod 15 přílohy 1),
  • doplňuje siřičitan sodný a dolomitické vápno do přílohy 2,
  • upravuje zkoušení algicidních přípravků odkazem na novou normu,
  • ad.