Materiály pro školitele POR – ochrana zdraví

Odborná způsobilost POR – témata pro doplňující školení

Po dohodě Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ), odborníků ze Státního zdravotního ústavu a na základě podnětu z KHS byla aktualizována témata pro doplňující školení k prodloužení odborné způsobilosti (OZ) pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR), část týkající se ochrany zdraví lidí, na roky 2023-2025.
Témata mohou být SZÚ případně aktualizována podle potřeby, nejpozději však po vydání připravovaného nařízení EU, které změní směrnici 2009/128/ES.

Témata pro doplňující školení na roky pro 1. + 2. stupeň OZ POR

Účastníci doplňujícího školení již mají mít základní znalosti o rizicích a zároveň určitou praxi při nakládání s POR.
Doplňující školení je třeba zaměřit především na novinky a dále na problematiku, kde jsou nejasnosti nebo nedostatky v praxi, tj. především na:

Etikety POR – konkrétní příklady

 • kde informace o nebezpečnosti POR s ohledem na zdraví lidí
 • kde informace k ochraně zdraví lidí (samotných operátorů, ale i dalších skupin osob, které mohou být exponovány)
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavek na přečtení celé etikety před použitím POR
 • pro 2. stupeň – zdůraznit požadavek porozumění

Jedná se o materiál, který uživatel dostává a musí se umět v něm nejen orientovat, ale i rozumět všem uvedeným informacím. Praktická ukázka: konkrétní etikety od různých dodavatelů a s různými nebezpečnostmi i ochrannými opatřeními.

■ Klasifikaci resp. označení podle nařízení CLP

 • připomenutí nejčastějších nebezpečností pro zdraví, které jsou u POR, včetně možných projevů a následků
 • speciálně se zaměřit na CMR a odlišení kategorie 1 (1A+1B) a 2 (což souvisí s povinnostmi stanovenými v dalších právních předpisech) a dále na senzibilizaci kůže (nejčastější nebezpečnost u POR)
 • spojit s předchozí etiketou + doplnit o bezpečnostní list (s ohledem na časové možnosti)

Bez porozumění klasifikace resp. označení není možné řádně zhodnotit možná rizika a následně přijmout příslušná opatření k jejich zmírnění.
Stejně tak pochopení problematiky „nebezpečnosti“ POR umožňuje rychleji a lépe reagovat v případě zdravotních potíží, s čímž souvisí první pomocí při expozici.

■ Ochranná opatření – zejména:

OOPP – obecně + zaměřit se

 • OOPP nutné nejen při nakládání se samotným POR nebo jeho aplikaci, ale i při čištění aplikační techniky a likvidaci zbytků POR
 • doporučení vyjít z příručky Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace. Z. Trávníčková, Praha 2022; příručka obsahuje konkrétní příklady i s ukázkami vhodných / nevhodných OOP
  publikace k dispozici na: https://szu.cz/tema/pesticidy/por/pro-uzivatele-por/oopp/
 • ochranné rukavice proti chemikáliím a nově i proti pesticidům (často chybně vybrané)
 • ochranné oděvy (často chybně vybrané), jen bavlněný oděv typu montérky není dostatečný pro většinu POR; doporučovat oděv kombinovat s ochrannou zástěrou proti chemikáliím
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavky na správné používání, údržbu a včasnou výměnu
 • pro 2. stupeň – zdůraznit požadavky pro výběr (s ohledem na nebezpečnost a formu POR, charakter práce, použitou techniku, individuální specifika …)

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – zdůraznit typ kabiny
samostatná kapitola i v publikaci k OOPP viz odkaz výše

Ochranné lhůty (s ohledem na nařízení (EU) č. 547/2011)

 • různé typy i s ohledem na zdraví lidí

Ochranné vzdálenosti – s ohledem na místní obyvatele a okolní osoby

 • pro 2. stupeň – dále doplnit o vysvětlení hlavně nebezpečnosti CMR a senzibilizace (především kůže) a možných dopadů i s ohledem na místní obyvatele a okolní osoby

Podle časových možností upozornit na tzv. uzavřený systém plnění (technické opatření dostupné i v ČR), které slouží k ochraně zdraví lidí a životního prostředí při plnění postřikovače.

Vhodné: předvést několik konkrétních etiket od různých dodavatelů, pro různé použití a s různými nebezpečnostmi.

Zásady pro řízení rizik při práci s POR, které se odvíjí od nebezpečnosti, typu a formy přípravku, způsobu práce s ním apod.

Témata pro doplňující školení pro 3. stupeň OZ POR

Zařadit všechna aktuální témata jako pro 1. + 2. stupeň OZ POR.

Vzhledem k tomu, že toto doplňující školení je zakončeno písemným testem, nutno připomenout všechna témata uvedená ve vyhlášce č. 206/2012 Sb., nebo využít veřejně dostupná témata pro ústní část zkoušky.

Tato témata budou prostřednictvím MZ rozeslána všem osobám pověřeným MZ k poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví lidí. Po dohodě s MZ jsou zveřejněna na webu SZÚ.

Témata jsou pro všechny pověřené osoby závazná.

Témata budou detailně probrána na speciálním kurzu k POR (pořádaném SZÚ na jaře 2023) s přítomnými osobami pověřenými MZ poskytováním znalostí týkající se ochrany zdraví lidí (podle §86a „rostlinolékařského“ zákona).

Zpracovala: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (SZÚ)
Odsouhlasil: Mgr. M. Čermák (MZ ČR)
Verze k: 1. 3. 2023