Koupání ve volné přírodě

Legislativa vztahující se ke koupalištím

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Stanovuje hygienické požadavky na přírodní koupaliště, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí vyhlášce č. 238/2011 Sb.

2. Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška upravuje

  • pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a kritéria jejich klasifikace a rozsah informování veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání,
  • požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních koupališť,
  • hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,
  • hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun,
  • hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
(ve znění zákona č. 151/2011 Sb.)
Účelem této právní normy je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Zákon definuje profil vody ke koupání (obsah a způsob sestavení profilu, podmínky jeho přezkumu a aktualizace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 155/2011 Sb.) a stanovuje povinnost provádět opatření v případě nevyhovující jakosti povrchové vody ke koupání. Citace nejdůležitější části zákona ve vztahu ke koupalištím.

4. Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Tato vyhláška stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí.

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Tato směrnice obsahuje ustanovení pro:
a) monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání;
b) řízení jakosti vod ke koupání a
c) informování veřejnosti o jakosti vod ke koupání.

Do českého právního řádu je tato směrnice transportována pomocí zákonů č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a č. 254/2001 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a prováděcích vyhlášek č. 238/2011 Sb. a č. 155/2011 Sb.

Ceý text směrncice 2006/7/ES.