Pitná voda

Posouzení rizik – metodická podpora

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předmětů), platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí více známou pod názvem „water safety plans“ – plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou). Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu a jeho závěry se do provozního řádu a monitorovacího programu promítají.

Podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování posouzení rizik uvádí prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, především poslední novely č. 70/2018 Sb. platné od 27. 4. 2018), konkrétně § 3a a příloha 7.

NRC pro pitnou vodu připravilo ke zpracování posouzení rizik metodický návod, který na zmíněnou legislativu navazuje. Metodický návod můžeme podle nových poznatků a zkušeností průběžně doplňovat a aktualizovat.

Podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování posouzení rizik uvádí prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, především poslední novely č. 70/2018 Sb. platné od 27. 4. 2018), konkrétně § 3a a příloha 7.

 

Metodický návod ke zpracování posouzení rizik

NRC pro pitnou vodu připravilo ke zpracování posouzení rizik metodický návod, který na zmíněnou legislativu navazuje. Metodický návod můžeme podle nových poznatků a zkušeností průběžně doplňovat a aktualizovat.

Metodický návod ke zpracování posouzení rizik – verze 2

vybrané tabulky a přílohy v editovatelném formátu – verze 2

Příloha k metodickému návodu: Kybernetická bezpečnost

 

Zjednodušená metodika na zpracování posouzení rizik malých systémů

NRC pro pitnou vodu dále připravilo zjednodušenou metodiku pro posouzení rizik u malých systémů zásobování, včetně excelové pomůcky na záznam nebezpečí a opatření.

Zjednodušená metodika na zpracování posouzení rizik malých systémů – verze 1

Informativní přílohy (v editovatelném formátu) – verze 1

Závazná příloha III – Nápravná opatření a způsob provozního monitorování pro jednotlivá nebezpečí (ve formátu MS Excel) – verze 1

 

Seznamy nebezpečí

Seznamy nebezpečí, které se mohou vyskytnout v jednotlivých částech systémů zásobování vodou, uvádíme pro inspiraci jednak v kratší verzi, jednak ve velmi podrobné verzi vytvořené v rámci mezinárodního projektu Techneau.

Krátký seznam nebezpečí – verze 1

Databáze nebezpečí Techneau

Zahraniční metodické materiály

V zahraničí existuje mnoho užitečných metodických materiálů a příkladů pro zpracování posouzení rizik (water safety plans). Zde odkazujeme na několik nejdůležitějších:

Water Safety Plan Manual (WHO 2009 – na www stránkách VHO)

http://www.wsportal.org/

Plány pro zajištění bezpečnosti vody (WHO 2005)

 

Informace o projektu

Další informace lze najít také na stránce věnované projektu „Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České republice“ (TD03000155, Technologická agentura ČR, program Omega), který byl řešen v letech 2016 – 2017 ve spolupráci Státního zdravotního ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

V budoucnu bychom zde chtěli jako příklad zveřejňovat již zpracovaná posouzení rizik (v anonymizované podobě), pokud k tomu dají jejich zpracovatelé souhlas, jako určité vzorové ukázky možného přístupu a zpracování pro různé systémy zásobování.

Pro pracovníky krajských hygienických stanic bylo v prosinci 2018 vydáno „Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k hodnocení posouzení rizik v rámci schvalování provozních řádů vodovodů/studní orgány ochrany veřejného zdraví“, které bylo jako interní materiál hygienické služby zasláno přímo na hygienické stanice.