Elektromagnetické pole

Mýty o elektromagnetickém poli

Okolo zdravotních účinků elektromagnetického pole se objevuje řada mýtů a mylných informací. Dle současného vědeckého poznání založeném na mnho desetiletí trvajícím výzkumu platí, že podlimitní expozice neionizujícímu elektromagnetickému poli nemá žádné zdravotní účinky, a to i při časově neomezené expozici. Z tohoto pohledu jsou všechny následující mýty vyvráceny:

Zvýšený výskyt potratů a porodů malformovaných dětí v okolí počítačových monitorů?

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala oficiální stanovisko ke zprávám o vysokém výskytu potratů a o porodech malformovaných dětí u žen, které v době těhotenství pracovaly u počítačových monitorů. Protože zprávy podobného druhu kolovaly v našem denním tisku a zábavných (a zčásti i odborných) časopisech, uvádíme doslovný překlad hlavní části tohoto dokumentu: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-2-1999.pdf,

https://szu.cz/tema/pracovni-prostredi/faktory-pracovniho-prostredi/fyzikalni/elektromagneticke-pole/k-hygienickemu-hodnoceni-pocitacovych-monitoru/

 

Elektromagnetická hypersenzitivita?

Někteří lidé tvrdí, že jsou mimořádně citliví na působení i velmi slabých (podlimitních) magnetických a elektrických polí. Tato tvrzení však byla vyvrácena výzkumy mimo jiné ukazující, že lidé trpí popsanými příznaky i v blízkosti pouhé makety mobilního telefonu. Více informací zde:

https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-3-1999.pdf

https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-NRL-c.-14-2005.pdf

Zahušťování sítě základnových stanic mobilních operátorů vede k překročení expozičních limitů?

V souvislosti s výstavbou základnových stanic pro mobilní telefony MHz se ve veřejnosti i v institucích pečujících o zdraví obyvatelstva vynořují obavy, zda přidání dalších zdrojů vysokofrekvenčního pole k těm, které již existují a tvoří poměrně hustou síť, nepovede k situaci, v které bude obtížné nebo nemožné plnit expoziční limity. Že tomu tak není, lze vyčíst např. zde:

https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-4-2000.pdf

https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-20-2019.pdf

Škodlivost záření mobilních telefonů?

WHO vydala v roce 2000 k mobilním telefonům poměrně obsáhlé prohlášení ve formě “Listu o faktech č. 193“. Jeho znění uvádíme bez krácení v doslovném překladu: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-8-2001.pdf

Fluktuace geomagnetického pole mají vliv na lidské zdraví?

Působení elektrických a magnetických polí a elektromagnetického záření na zdraví člověka patří nesporně do sféry zájmu organizací pečujících o odstranění nebo aspoň minimalizaci různých nepříznivých vlivů na zdraví člověka. Upozorňování na to, co by hygienik asi označil jako nepříznivé působení fluktuací zemského magnetického pole na zdraví, však nikdy od orgánů hygienické služby nevycházelo. Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-6-2000.pdf

Země s přísnějšími expozičními limity lépe chrání zdraví?

Italští vědci k normám Snaha Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) o sjednocení limitů pro elektromagnetická neionizující záření a pole vyústila v roce 1998 ve vydání Směrnice ICNIRP. Přijetí této směrnice doporučila také Rada Evropské unie. Jednou ze zemí Unie, kde se těchto směrnic nepřidrželi a stanovili limity mnohem přísnější, je Itálie. Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-11-2002.pdf

Škodlivost záření v okolí radarů?

Radar jako jakýkoli jiný zdroj neionizujíícho záření musí splňoat expoziční limity. Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-15-2008.pdf

 Karcinogennost neionizujícího elektromagnetického pole?

Více informací k zařazení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole do kategorie „2B – možný karcinogen“ zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-17-2011.pdf , https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-19-2014.pdf

 

Elektrosmog

Elektrosmog je termín, který má označit „znečištění“ zevního prostředí vysokou, škodlivou hodnotou elektrických polí. Termín elektrosmog je nesmyslným pojmem, protože jednak nejde o smog, tedy směs kouře a mlhy (z anglického smoke a fog), jednak vyvolává mylný dojem, že má škodlivý efekt na člověka – viz Elektromagnetická pole. Více na https://www.sisyfos.cz/clanek/699-elektrosmog-jako-evergreen