Pitná voda

Pitná voda bez chloru

Použití chloru pro úpravu a dezinfekci vody, spolu s jinými opatřeními, přispělo v první polovině 20. století v průmyslově vyspělých zemích k výraznému snížení počtu vodou přenosných infekčních onemocnění. Výzkum a zkušenosti z praxe v uplynulých 40 letech však přinesly mnoho nových poznatků o fungování chemické (chlorové) dezinfekce, jejích omezeních i o jejích negativních stránkách, kterými jsou především nežádoucí ovlivnění chuti a pachu vody a vznik tzv. vedlejších produktů dezinfekce (trihalogenmethany a podobné látky).

Snaha o omezení či překonání nežádoucích průvodních jevů pak vedla k vypracování a přijetí různých strategií. Jako jedno z nejúčinnějších řešení – jak z hlediska hygienických požadavků, tak z hlediska oblíbenosti u spotřebitelů – se ukázala výroba a distribuce pitné vody zcela bez chemické dezinfekce. Několik desetiletí zkušeností s tímto přístupem ve vodárensky vyspělých zemích jako je Nizozemí, Německo, Švýcarsko či Rakousko ukázalo, že je takto možné dodávat pitnou vodu zcela bezpečnou po stránce mikrobiologické i chemické. A týká se to všech druhů vodovodů – od malých obcí po milionová města.

Z těchto důvodů propaguje Státní zdravotní ústav již několik let přijetí tohoto přístupu i v České republice a nabízí spolupráci těm výrobcům pitné vody, které tato myšlenka oslovuje a rádi by se pokusili o její realizaci. Připomínáme, že současná legislativa tomuto přístupu nijak nebrání a nevyžaduje povinně přítomnost chloru či jiné chemické dezinfekční látky v dodávané pitné vodě.

Zřízení těchto stránek má za účel:

a) Seznámit se strategií a zásadami přechodu od výroby a distribuce pitné vody s chlorem (či jiným chemickým dezinfekčním přípravkem) na výrobu a distribuci bez chloru.

Kožíšek F., Korth A., Jeligová H., Šašek J., Pumann P., Nitsche R.: Distribuce pitné vody bez zbytkové chemické dezinfekce: zdůvodnění, strategie a případová studie. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2014, 23(12): s 362 – 366.

Holandské tajemství: jak se v Nizozemí zajišťuje  bezpečná pitná voda bez chloru. Český překlad odborného článku P. Smeetse a kol., který podrobně popisuje strategii výroby bezchlorové pitné vody v Nizozemí.

 

b) Seznámit se zkušenostmi vybraných provozovatelů vodovodů v ČR, kteří již dodávají pitnou vodu bez chemické dezinfekce; zveřejnit referenční seznam těchto vodovodů.

Seznam vodovodů v ČR dodávajících pitnou vodu bez chemické dezinfekce (verze 22.3.2021)

Hampl S.: Desetiletá zkušenost s provozem vodovodu Přelouč zdravotně zabezpečeným UV zářením. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 53-58.

Žitný T.: Praktické zkušenosti provozovatele s ukončením chemické dezinfekce. Sborník Konference SOVAK ČR Liberec 2014, str. 59 -61  + prezentace z konference

Dolejš P., Vozobulová K.: Výsledky ročního provozu hygienického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje UV zářením bez doplňkové dezinfekce chlórem. Sborník konference Vodárenská biologie 2007, s. 25 – 30. VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, Praha 2007.

Stara J., Bolha P., Dolejš P.: Zkušenosti s omezením chemické desinfekce při provozu vodovodu Soběnov. Sborník konference Pitná Voda 2012, Tábor 2012, s. 193 – 198, W&ET Team, Č. Budějovice 2012.

Růžička J.: Změna dezinfekce pitné vody z chlorování na UV záření u vodovodu Vrbka. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 157-158.

Stehlík V.: Zkušenosti z provozování skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití dezinfekčních prostředků. SOVAK, 2019, 28(2): 38-39.

 

c) Seznámit se základními odbornými informacemi vztahujícími se k dané problematice.

Kožíšek F.: Proč voda s chlorem, proč voda bez chloru? Sborník konference Pitná voda 2010, s. 35-40. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.

Jeligová H., Kožíšek F.: Výhody a nevýhody zbytkového chloru z hlediska chemického. Sborník konference Pitná voda 2010, Tábor 2010, s. 47-52. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.

Šašek J.: Výhody a nevýhody zbytkového chloru z hlediska mikrobiologického. Sborník konference Pitná voda 2010, Tábor 2010, s. 41-46. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.

Kožíšek F.: Chlorování vody a kvalitativní havárie v Dejvicích a Novém Boru v roce 2015. Sborník konference Pitná voda 2016, Tábor 2016, s. 147-152. W&ET Team, Č. Budějovice 2016.

 

Jste-li výrobci pitné vody a máte-li zájem o tuto problematiku, můžete nás kontaktovat telefonicky (267082302 nebo 267082220) nebo emailem (voda@szu.cz).